Investigació Fonaments ecològics per a la gestió per a la conservació del parc natural de s'Albufera de Mallorca

Descripció 

S'Albufera de Mallorca és la zona humida de major importància de les Illes Balears, per la qual cosa fou declarada parc natural l'any 1988. Avui en dia el parc natural de s'Albufera de Mallorca està sotmès a diferents impactes d'origen antropogènic que suposen la pèrdua de la qualitat ambiental d'aquest espai natural protegit. La principal causa està directament relacionada amb l'empitjorament en les condicions de l’aigua degut a la salinització d’aquesta, derivada d’una sobreexplotació de l’aqüífer subjacent i de l’eutrofització del sistema per l’arribada de nutrients provinents d’aigües urbanes insuficientment depurades, així com de l’activitat agrícola propera.

Aquesta pèrdua de qualitat ambiental repercuteix en el funcionament de tot l’ecosistema, canvia les condicions ambientals pròpies de s’Albufera i condiciona la presència i abundància de les espècies que hi viuen.
Un exemple il·lustrador el tenim en les comunitats d’aus, que estan canviant, i aquelles espècies amb requeriments ambientals més específics estan començant a disminuir la seva abundància en favor d’altres espècies més generalistes.

Atesa aquesta situació, d’una gravetat sense precedents, es fa necessari fer un estudi a gran escala amb un enfocament multidisciplinari que permeti abordar, detectar i documentar els canvis ecològics que pateixen els integrants dels ecosistemes de s’Albufera, i proposar mesures correctores efectives i viables de l’administració competent en matèria de conservació d’espais naturals.

Durant un període de tres anys es pretén fer un seguiment dels paràmetres fisicoquímics de l’aigua, la presència de contaminants com ara els pesticides i hidrocarburs, així com el seguiment d’espècies bioindicadores de la qualitat de l’aigua i dels hàbitats aquàtics. Entre aquestes espècies hi trobam els macròfits aquàtics, els macroinvertebrats aquàtics, els peixos, els amfibis, els rèptils, les aus i els mamífers.

Paral·lelament a aquest seguiment i avaluació de l’estat de conservació d’aquests grups zoològics i botànics, es prestarà especial atenció a l’estudi de l’impacte ecològic de les espècies de fauna i flora invasores, així com es desenvoluparan i testaran noves metodologies per al seu control i erradicació en l’àmbit del parc natural.

Objectiu general

Avaluar l’estat ecològic de s’Albufera des d’un punt de vista multidisciplinari i proposar mesures concretes de gestió per a la conservació d’aquest espai natural protegit mitjançant l’elaboració d’un informe tècnic que actuï com a eina de consulta.

Algunes activitats d’estudi

  • Estructura i dinàmica de la població de la tortuga d’aigua (Emys orbicularis) en l’àmbit del parc natural de s’Albufera.
  • Biologia reproductiva de la tortuga invasora Trachemys scripta elegans en l’àmbit del parc natural de s’Albufera.
  • Variacions espacials i temporals de la qualitat de l’aigua en l’àmbit del parc natural de s’Albufera.
  • Impacte de la salinització sobre l’estrès ambiental dels macròfits aquàtics en l’àmbit del parc natural de s’Albufera de Mallorca.
imatge
Fundraising, Investigació, Medi ambient