2023-2024 El Protocolo frente al acoso sexual y por razón de sexo de la Universitat de les Illes Balears: prevención y actuación

La Macroenquesta de Violència contra la Dona de 2019, realitzada per part de la Delegació del Govern contra la Violència de Gènere, recull dades reveladores pel que fa als casos d'assetjament sexual en l'entorn laboral. En aquest sentit, cal destacar les dades següents:


El 2,1% de les dones de 16 o més anys (suposen el 5,3% de les dones que han patit assetjament sexual) asseguren que han rebut amenaces de conseqüències negatives a la feina si rebutjaven les propostes sexuals. 
El 73,9% de les dones que han patit assetjament sexual i han respost la pregunta sobre el sexe de l'agressor, el 17,3% diu que l’agressor va ser un home de l’entorn laboral.

Si tenim presents les dades anteriors, podem afirmar que l’assetjament sexual i per raó de sexe a la feina és un fet, una realitat. Per això, és necessària, i a més a més obligatòria, la implementació de mesures específiques destinades a la prevenció, a l’actuació i a la protecció contra l’assetjament sexual i per raó de sexe en l’àmbit laboral. 


En aquest sentit, totes les administracions públiques, independentment del nombre de persones treballadores, estan obligades a implementar mesures de prevenció, d’actuació i de protecció contra l’assetjament sexual i per raó de sexe en l’entorn laboral de la mateixa administració. Aquesta obligació es recull en diversos instruments jurídics estatals, com ara l’Estatut dels Treballadors o el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, però de manera més clara i precisa a la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

Adreçat a

Aquest curs va adreçat al Personal Docent i Investigador de la UIB

Habilitats

 
1. Comprendre els conceptes bàsics en matèria d'assetjament sexual i per raó de sexe, així com el marc normatiu que regeix els protocols que regulen aquests supòsits a l'Administració pública.

2. Conèixer tant el procediment com el contingut mínim d’un protocol contra l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’Administració pública. 

3. Entendre l’obligatorietat del protocol, així com també els riscs i les conseqüències per a totes les persones i entitats implicades.

4. Conèixer el contingut mínim del protocol de prevenció i actuació en els casos d’assetjament sexual i per raó de sexe de la Universitat de les Illes Balears. 

A distància