Expert Universitari en Vegetarianisme i Planificació Dietètica en Alimentació Vegetariana. Títol propi de la UIB (20 ECTS) 2022/23

Horari

Essent que és un curs online, l'horari és totalment flexible. Sols s'han de presentar les activitats o fer els examens en les dates fixades al calendari inicial del curs.

Avaluació

Es realitzaran diferents proves objectives relacionades amb cada un dels temes i es lliurarà un treball final que englobi tots els conceptes explicats en els diferents blocs temàtics.
Cal aprovar 10 de les 12 avaluacions, corresponents a cada un dels temes, amb una qualificació major o igual a 5.
La nota final serà la mitjana de les qualificacions de cadascuna de les proves objectives. També cal que el treball final obtingui una qualificació d'apte.

Idioma

L'idioma vehicular és el castellà i tot el material del curs es posa a disposició dels alumnes en aquest mateix idioma.

A distància, Ciències i Ciències de la Salut, Curs, Educació i Psicologia, Estudi propi, Expert Universitari