2023-2024 Especialista Universitari en Coeducació. Títol propi de la UIB (30 ECTS)

Hi ha una edició més recent d'aquest curs. Podeu accedir-hi fent click aquí.

Aquest curs es durà a terme en el curs 2024/25. Si estau interessats podeu deixar les dades al botó t'informam sobre la nova edició!

La Coeducació és un model educatiu integral que té per objectiu l'assoliment de la igualtat entre dones i homes, ensenyant i aplicant el respecte a les diferències i la diversitat amb l'objectiu d’assolir una escola lliure de prejudicis i estereotips.  

La Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat entre dones i homes de les Illes Balears i el Pacte d’Estat contra la violència de gènere preveuen tota una sèrie de mesures adreçades a aconseguir un model coeducatiu, que ha d’estar basat en el desenvolupament integral de la persona al marge d’estereotips i rols segons el sexe, l’orientació i la identitat sexual, el rebuig a qualsevol tipus de discriminació, el tractament de la diversitat afectiva i sexual i la garantia d’una orientació acadèmica i professional no esbiaixada pel gènere. 

L’escola coeducadora és un dret dels infants, que han de poder desenvolupar-se personal i socialment d’acord amb les exigències d’una societat del segle XXI, en la qual els rols de gènere tradicionals són cada cop més disfuncionals i perjudicials per a les persones i les comunitats.

La formació del professorat és condició imprescindible per tal d’avançar en la implementació d’aquest model educatiu.

En què consisteix

El postgrau té com a objectiu fonamental facilitar al professorat d'ensenyament no universitari els coneixements, les eines i les estratègies necessàries per la transformació dels centres educatius en escoles coeducadores mitjançant el desenvolupament de les competències següents: 

1. Identificar i analitzar les característiques i els processos d’aprenentatge dels gèneres en les societats contemporànies.
2. Dissenyar, implementar i avaluar pràctiques educatives basades en el desenvolupament integral de la persona al marge d’estereotips i rols segons el sexe, l’orientació i la identitat sexual.
3. Desenvolupar una orientació acadèmica i professional no esbiaixada pel gènere.
4. Dissenyar, implementar i avaluar plans de coeducació als centres educatius.

El curs s’organitza al voltant de cinc mòduls, cada un dels quals inclou diversos tipus d’activitats i és impartit per especialistes provinents de les universitats, els centres educatius, els organismes d’igualtat i els moviments feminista i LGTBIQA+.

Adreçat a

·  Al professorat dels diferents nivells de l'ensenyament no universitari.

·  A les titulades i els titulats universitaris en especialitats relacionades amb l'Educació i/o que es volen dedicar professionalment a l’ensenyament.

Criteris d’admissió

S'admetrà, per ordre d'inscripció, els professors i professores d’ensenyaments no universitaris i, sempre que quedin places, s’admetrà també per ordre d’inscripció els titulats i titulades universitaris que vulguin dedicar-se a l’ensenyament.

Objectius de Desenvolupament Sostenible:

Curs, Educació, Eivissa, Entorn familiar, Estudi propi, Formentera, Mallorca, Menorca, Presencial, UIBTalent