Especialista Universitari en Coeducació. Títol propi de la UIB (30 ECTS)

Mòdul I: Els gèneres i el seu aprenentatge en les societats contemporànies (20 hores)

·       El concepte de gènere i la seva aportació a l'estudi de les desigualtats.

·       Models de gènere i aprenentatge dels gèneres.

·       La transmissió de les desigualtats de gènere a les societats formalment igualitàries: família, mitjans de comunicació, xarxes socials, productes culturals.

·       La transmissió de les desigualtats i el sexisme en el marc educatiu.

·       Les xarxes socials i la normalització de les violències masclistes entre els joves i les joves. 

Mòdul II: La coeducació com a eina per a la igualtat i la prevenció de les violències masclistes (60 hores)

·       Les polítiques d'igualtat: marc estatal i autonòmic.

·       Els reptes de l’escola coeducativa.

·       Coeducar en les diverses etapes educatives.

·       Llenguatge inclusiu i no sexista: els materials didàctics coeducatius.

·       Currículum escolar i coeducació: reconstruint els sabers.

·       Innovació educativa i coeducació.

·       L’organització dels espais als centres coeducatius.

·       El desenvolupament de valors igualitaris i democràtics a l’escola coeducativa.

·       La resolució pacífica dels conflictes: convivència i coeducació.

·       Experiències coeducatives.

Mòdul III: L’orientació educativa i professional igualitària (20 hores)

·       Gènere i treball.

·       Orientació educativa i professional lliure d’estereotips i prejudicis.

·       Metodologies, estratègies i recursos per treballar l’orientació educativa i professional igualitària.

·       Bones pràctiques per treballar l’orientació educativa i professional igualitària.

Mòdul IV: L’educació afectivosexual i la prevenció de les violències masclistes (30 hores)

·       L’educació afectiva i sexual.

·       Evolució de l’afectivitat i la sexualitat en el desenvolupament de la persona.

·       Salut sexual i reproductiva.

·       Les relacions respectuoses de parella: el bon tracte.

·       L’autoconeixement i la cura del propi cos.

·       La diversitat sexual i de gènere - LGTBI.

·       La nova pornografia: canvis en les relacions interpersonals en l’adolescència.

·       Metodologies i estratègies per treballar l’educació afectivosexual, la diversitat sexual i de gènere i la prevenció de les violències masclistes.

·       Recursos i programes per a l’educació afectivosexual, la diversitat sexual i de gènere i la prevenció de les violències masclistes. 

Mòdul V: L’elaboració d’un pla de coeducació (20 hores)

·       El pla de coeducació: definició, objectius i normativa.

·       Fases d’elaboració del pla de coeducació: diagnòstic, desenvolupament i avaluació.

·       La figura de l’agent de coeducació.

Curs, Educació, Educació i Psicologia, Eivissa, Entorn familiar, Especialista Universitari, Estudi propi, Formentera, Mallorca, Menorca, Presencial, UIBTalent