Convocatòria d'ajuts per dur a terme esdeveniments d'àmbit social

A

 

Aquesta convocatòria s'engega des de la Fundació Bancària la Caixa i es gestionarà a través de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears. Consulteu, a continuació, més informació sobre la convocatòria:

Informació destacada

Aquesta convocatòria té l'objectiu d'identificar i promoure projectes relacionats amb l'àmbit social, especialment els que tinguin entre els seus objectius la investigació en les polítiques socials d'àmbit nacional, la construcció de xarxes de cooperació i comunicació entre experts i joves investigadors, a més de l’estudi i l’anàlisi comparativa entre les polítiques socials d’altres indrets geogràfics.

El pressupost total destinat a la convocatòria és de 2.000 euros (IVA inclòs). El procediment de concessió en aquesta convocatòria per sufragar les despeses associades al projecte serà el règim de concurrència competitiva, mitjançant l'avaluació de les sol·licituds en funció dels criteris de valoració referits posteriorment.

En particular, les ajudes podran destinar-se als conceptes següents:

 • Despeses relacionades amb la divulgació dels resultats de les diferents investigacions del projecte seleccionat, com per exemple l'organització de congressos, seminaris, jornades o conferències d'experts:
  1. Subcontractació de serveis vinculats a l’organització d’esdeveniments, secretaria tècnica i científica
  2. Lloguer d’espais
  3. Viatges i allotjament d’experts ponents
  4. Creació de la imatge i de la web divulgativa

En cap cas no es podrà destinar l’import de l’ajut concedit al pagament d’honoraris del personal investigador vinculat estatutàriament o contractualment a la UIB. 

 • La qualitat del projecte i el seu caràcter social
 • L'interès general
 • El foment de la relació entre experts i joves investigadors

En aquesta convocatòria hi pot participar personal investigador vinculat estatutàriament o contractualment amb la UIB.

Cada sol·licitant ha de presentar la documentació següent:

 • Formulari de sol·licitud disponible aquí
 • Memòria del projecte (màxim 1.000 paraules, en format PDF)

La comissió de valoració podrà requerir posteriorment, per a cada sol·licitud, la informació addicional que estimi oportuna.

El termini de recepció de candidatures romandrà obert fins al 30 de juny de 2022.

El termini màxim d'execució dels projectes presentats és el 31 de desembre de 2023.

Podeu resoldre els vostres dubtes o fer consultes al telèfon 971 172 000.

La comissió formada per la vicerectora d'Innovació i Transformació Digital (o qui delegui), el director de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (o qui delegui) i el responsable d'acció social de CaixaBank a les Balears (o qui delegui) avaluarà les sol·licituds presentades i resoldrà en un termini d’un mes des de la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds.

La gestió econòmica d'aquest ajut és competència de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears.

S'haurà de presentar una memòria de les actuacions realitzades i les fites aconseguides en el termini de dos mesos a partir de la data de finalització de les activitats.

L'adjudicació d'un ajut, tant si se n’ha abonat l’import com si no, podrà ser revocada en cas que es descobreixi que en la sol·licitud es varen ocultar o falsejar dades.

Tramitació

Amb el suport de