Anàlisi dels factors de risc d'accidents laborals en els sectors de la construcció i l'edificació

Servei dirigit a la identificació dels riscos laborals en el sector de la construcció i l'edificació i propostes de mesures preventives. 

La Universitat ofereix la seva llarga experiència en matèria de factors de riscos laborals. Per a una correcta anàlisi dels factors de riscos laborals en el sector de l'edificació han d'identificar-se, en primer lloc, els diferents factors de riscos presents en l'activitat, valorar la seva importància per determinar el nivell de danys que pot ocasionar als treballadors i, finalment, proposar un pla de mesures preventives eficaces.

La nostra experiència

Consrat

CONSRAT és una eina innovadora per a l'avaluació de riscs en obres de construcció. Aquest sector té una peculiaritat, i és que cada lloc representa un lloc de feina únic, amb característiques diferents. Aquesta eina captura aquestes especialitatsper determinar el grau de seguretat. Té en compte factors de l'organització i informació general (dades d'identificació, característiques del lloc de la construcció, etapa en què es troba la feina, etc.), factors de risc del lloc (condicions generals de valoració, condicions com l'accés, caiguda d'altura, proteccions col·lectives, etc.) i, finalment, els recursos auxiliars i maquinària existent. Obtingut el resultat, l'eina els classifica en quatre nivells, on 0 significa un compliment total de la seguretat i 3 significa un incompliment total de seguretat i, per tant, una zona d'alt risc.

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats