Investigació Química de coordinació de purines i pirimidines modificades i la seva aplicació al disseny de Bio-MOF (MOF: Metal Organic Framework)

biomof

Descripció

Bio-MOF és un projecte que consisteix a preparar components d'ADN i ARN modificats i estudiar la seva reacció enfront de diferents ions metàl·lics, tant essencials (ferro, magnesi, etc.) com tòxics (mercuri, plom, etc.).

Objectius

Trobar aplicacions pràctiques per a la societat, com l'augment de la vida de les fulles i les plantes, l'ús en la biomedicina per a l'eliminació controlada de medicaments i la captura de gasos que poden quedar atrapats en els buits de materials porosos (eliminació de CO2) (Figura 1), o l'obtenció d'ADN artificials i llargues cadenes d'ions plata (I) (Figura 3) amb potencials aplicacions en el camp de l'electrònica.

Activitats previstes

Realitzar tasques d'investigació que permetin donar resposta en els camps de la biomedicina, l'electrònica i el medi ambient.

figura 1 biomof

Figura 1

Estructura tridimensional formada en fer reaccionar la N6-butiladenina, l'àcid 4,4'-difenildicarboxílic i l'ió ZnII. La figura mostra els molts canals que travessen l'estructura que permeten incrementar la superfície específica del polímer. A la dreta es mostra una fotografia d'un cristall corresponent a l'estructura utilitzant microscòpia òptica amb llum polaritzada.

figura 2 biomof

Figura 2

A la part esquerra es mostra l'ordenament de les unitats citosina al llarg d'un eix format per ions AgI —els nombres representen les distàncies entre els diferents àtoms i/o grups, mesurades en Å (1 àngstrom equival a 10-8 cm = 0,00000001 cm)— que condueix a una estructura tipus doble hèlix (1) (Chem. Eur. J. 2017, 23, 2103-2108).

figura 3 biomof

Figura 3

A la figura es mostren fils infinits d'ions AgI···AgI···AgI···AgI «sostinguts» per molècules de monofosfat de citidina (CrystEngComm. 2017).

Fundraising, Genètica, Investigació