Investigació Llegat genètic sefardita: llinatges paterns i materns de la població xueta

Descripció

La Genètica de Poblacions és una branca de la Genètica que estudia les lleis que operen a escala de conjunt d'individus, no considerant l'individu per si sol. És a dir, tot i que cada individu té els seus propis gens, aquests formen part d'un conjunt comú de gens compartit per tots els membres de la població a la qual pertanyen. Així, podríem dir que tots portem la història del nostre poble, d'alguna manera, gravada a cadascuna de les cèl·lules del nostre cos.

La Genètica de Poblacions treballa mesurant la variació genètica dins cada població i entre diferents poblacions. I, tot i que l'ADN que té cada individu és una mescla del que ha heretat del pare i de la mare, hi ha dues petites molècules que ens permeten estudiar de manera directa les línies paternes i maternes d'una persona i, com a conseqüència, si les estudiem a un número representatiu d'individus d'una població, ens expliquen la història evolutiva dels homes i les dones d'aquell poble. Aquestes molècules són el cromosoma-Y i l'ADN mitocondrial (ADNmit).

A Mallorca hi trobem la població xueta, composta pels descendents d'un grup de jueus conversos, s'ha conservat la consciència col·lectiva per ser portadors d'uns cognoms concrets. Aquesta població ha estat històricament estigmatitzada i segregada, per la qual cosa, i fins a la primera meitat del segle XX, han practicat una alta endogàmia. La història única d'aquesta població la fa un interessant objecte d'estudi, i el nostre grup de recerca l'ha analitzada, des de fa molts d'anys, intentant donar resposta a preguntes com: És la població xueta un grup genèticament diferenciat? Manté evidències del seu origen jueu? Revela la seva composició genètica una mescla amb la població mallorquina, després de diversos segles de convivència? El fet de ser una població endogàmica, ha perdut la diversitat genètica? Quin és l'origen genètic dels homes d'aquesta població? I el de les dones?

Aquests estudis s'han dut a terme sols amb una petita part del cromosoma Y o de l'ADNmit. Això ens permet arribar a unes primeres conclusions, però no contemplar la totalitat de la diversitat i informació que aquestes molècules ens poden aportar. Per això, mitjançant aquest projecte, es pretén ampliar l'estudi a molècules completes d'ADNmit i cromosoma Y, per aprofundir en aquests coneixements preliminars i tenir unes anàlisis d'alta resolució molt més precises.

xueta
xueta
xueta

Objectiu general

L'objectiu principal és completar l'estudi dels orígens genètics de les línies paternes i maternes de la població xueta. És a dir, veure mitjançant marcadors d'ADN d'alta resolució, quina ha estat la història dels homes i les dones d'aquesta població, i veure si hi ha hagut un comportament simètric o no, respecte a la mescla amb la població d'acollida. Aquesta anàlisi permetrà completar i aportar noves informacions de la història demogràfica-evolutiva de la població xueta, a diverents nivells en el temps.

Mitjançant aquesta captació de recursos es podrà finançar l'adquisició dels reactius necessaris per a l'extracció d'ADN i l'amplificació i genotipació dels marcadors genètics del projecte; l'assistència tècnica per la genotipació i seqüenciació dels diferents marcadors; i material informàtic necessari per a l'anàlisi dels resultats.

Activitats previstes

  1. Estudiar els genomes complets d'ADN mitocondrial de les mostres prèviament analitzades.
  2. Genotipar amb profunditat les línies del cromosoma-Y més representatives dels origens paterns de la població xueta.
  3. Dur a terme les analítiques complementàries necessàries per aprofundir en el coneixement del llegat sefardita, i d'altres poblacions xuetes, en les línies paternes i maternes de la població xueta actual. 
Investigació