Investigació Control de la transcripció de l'oncogèn BCL2 (cèl·lula-B leucèmia limfocítica 2)

adn vermell

Descripció del projecte

Aquest projecte afronta l'estudi de les malalties canceroses des d'un punt de vista diferent. Els oncogens són els responsables últims de la transformació d'una cèl·lula normal en cancerosa. En particular, l'oncogèn BCL2 conté informació referent a una família de proteïnes encarregades de regular la mort cel·lular programada o "suïcidi cel·lular". Aquest mecanisme, també denominat apoptosi, fa possible la destrucció de les cèl·lules malmeses, evitant l'aparició de malalties com el càncer. No obstant això, quan aquest equilibri s'altera a les nostres cèl·lules, el càncer usa convenientment aquesta falta de regulació per a convertir les seves cèl·lules en immortals i evadir les nostres defenses naturals. A més a més, s'ha observat una relació directa entre la desregulació de l'oncogèn BCL2 i la resistència als tractaments de quimioteràpia convencionals.

Als humans, l'oncogèn BCL2 està precedit per una seqüència rica en guanines i citosines, que poden formar estructures no canòniques (distintes de la doble hèlix) tant al nivell de l'ADN com de l'ARN, que tenen la capacitat de modular l'expressió d'aquest oncogèn.

Objectius

Els objectius d'aquest projecte són:

  1. Estudiar l'estructura de la regió promotora de l'oncogèn BCL2, tant al nivell de l'ADN com de l'ARN.
  2. Abordar el desenvolupament de modes d'inactivació de les regions promotores, gràcies al coneixement íntim de la seva estructura.
  3. Modular l'expressió de l'oncogèn i, per tant, la progressió del tumor, mitjançant la interacció d'aquestes regions promotores amb molècules petites, enteses com a potencials fàrmacs. Aquest enfocament també permetria reduir la resistència de les cèl·lules tumorals.

Activitats previstes

La finalitat general d'aquest projecte és resoldre l'estructura no canònica que es forma a les seqüències d'ADN i ARN trobades a les regions promotores de l'oncogèn BCL2 i, posteriorment emprar aquesta informació per a desenvolupar noves estratègies d'atac enfront del càncer.

El finançament obtingut es destinarà a la compra de materials fungibles i reactius de laboratori per al dia a dia de la investigació, ja que el grup disposa de l'equipament necessari. També es podria plantejar contractar un tècnic per aconseguir que el projecte avançàs a més velocitat.

Fundraising, Genètica, Investigació