Investigació Estudi analític d'afloraments cuprífers i d'objectes metàl·lics arqueològics a Menorca

arqueomenorca

Descripció

Actualment, dins el camp de l'arqueometal·lúrgia, qualsevol estudi de procedència de matèries primeres en la manufactura d'objectes metàl·lics, passa per la realització d'analítiques d'isòtops de plom i d'anàlisi elementals. En aquest projecte es proposa la realització d'una bateria d'analítiques de peces arqueològiques de la protohistòria balear que actualment es troben dipositades a la seu de Museu de Menorca, i que es preveu ampliar al Museu Municipal de Ciutadella i al Museu Diocesà, també ubicat a Ciutadella. A aquests s'uniran algunes mostres obtingudes de diferents afloraments geològics de Menorca.

Aquesta proposta és una acció concreta que complementa les actuacions dutes a terme pel nostre equip dins altres programes d'analítiques en les quals es prioritzen les actuacions sobre materials de cronologies anteriors. Així, actualment el Grup ArqueoUIB ha avançat notablement en l'estudi de procedències de metalls del bronze final a partir de mostrejos sistemàtics de peces arqueològiques del Museu de Menorca i Museu d'Arqueologia de Catalunya. Aquest projecte complementa i amplia aquest programa d’analítiques, de manera que la seva execució permetrà obtenir informació de cronologies posteriors, el que ens servirà per a començar a tenir una visió més global sobre l’evolució de les dinàmiques d’intercanvi i mobilitat dels objectes metàl·lics entre les illes de l’arxipèlag i entre l’arxipèlag i les comunitats foranes.

Es tracta de complementar un buit important a les bases de dades que han de permetre als investigadors, tant a escala local, nacional i internacional, tenir referències de les característiques isotòpiques de les peces metàl·liques de les Illes Balears. Aquestes dades serviran per definir models d'explotació dels minerals metàl·lics de les comunitats locals durant diferents horitzons cronològics de l'edat del bronze, i de l’edat del ferro, però en aquest cas, molt particularment del Postalaiòtic de Menorca, així com per concretar rutes d'intercanvi i de circulació d'objectes entre les illes del nostre arxipèlag i amb tota la resta de la Mediterrània.

Objectius

 • Donar suport als estudis de procedències, ampliant les dades analítiques que ara mateix no tenen cabuda dins els projectes d'R+D relacionats amb la arqueometal·lúrgia que s'estan duent a terme des de l'àrea de Prehistòria de la Universitat de les Illes Balears.
 • Fer públics els resultats dins de publicacions de màxim impacte i que aquestes dades estiguin a disposició d'altres equips d'investigació de tot el món, i d'aquesta manera contribuir a l'intercanvi i la difusió de el coneixement global del traçat de mapa isotòpic dels objectes metàl·lics d'una àmplia zona geogràfica.
 • Definir les estratègies de consum de metall de les comunitats prehistòriques de les nostres illes en diferents moments cronològics.
 • Concretar els processos de canvi i les continuïtats dins de les comunitats prehistòriques de les Balears de l'edat del bronze i de l'edat del ferro.
 • Aportar noves dades que ens facilitin concretar contactes entre les nostres illes, i també amb el continent, a més de les possibles variacions al llarg de diferents cronològiques.
 • Aportar dades sòlides que permetin conèixer amb més precisió les rutes de navegació i d'intercanvis entre les nostres Illes i la resta de la Mediterrània.
 • Determinar i caracteritzar la tecnologia metal·lúrgica del Posttalaiòtic a Menorca. Identificar les noves tècniques i esbrinar com es produeix aquesta transferència de coneixements en el món Mediterrani.
 • Determinar la funció del forn localitzat al jaciment de na Xeringa (es Mercadal), analitzant la seva estructura i funció en el seu entorn.

Activitats previstes

 1. Mostreig de peces arqueològiques de metall de col·leccions de museus.
 2. Mostreig de minerals metàl·lics de l'illa de Menorca
 3. Analítiques complementàries per a l'estudi i caracterització de jaciments miners de la prehistòria de Menorca
Investigació, Menorca