Investigació Noves estratègies terapèutiques en tumors cerebrals

tumor

Descripció del projecte

Els tumors cerebrals constitueixen un dels tipus de càncer amb pitjor pronòstic en l'actualitat, tant si ens referim als tumors cerebrals primaris (originats al cervell) com és el cas del glioblastoma (GBM) o si ens referim a metàstasis cerebrals d'altres orígens, com el càncer de mama. En qualsevol d’aquests casos, ens trobam davant una malaltia pràcticament incurable a dia d’avui. Precisament per això cal invertir esforços en la recerca de noves estratègies terapèutiques en aquests tipus de tumors.

El nostre grup de recerca desenvolupa actualment diferents línies d’investigació adreçades a identificar aspectes vulnerables de les cèl·lules de tumors cerebrals que podrien donar lloc a noves teràpies susceptibles d’esser aplicades clínicament. Una d’aquestes línies està enfocada a investigar el potencial d’alguns fàrmacs antipsicòtics que s’utilitzen per tractar transtorns com l’esquizofrènia. Aquesta estratègia basada en re-utilització de fàrmacs per a altres malalties distintes a les que originalment estan adreçats s’anomena "reposicionament de fàrmacs" i és en l’actualitat una línia de recerca molt prometedora.

En el cas concret dels tumors cerebrals, aquesta estratègia és molt interessant atès que molts pocs dels fàrmacs emprats actualment en el tractament del càncer poden travessar la barrera hematoencefàl·lica i arribar al cervell. Precisament, els nostres resultats i els d’altres investigadors demostren que determinats fàrmacs antipsicòtics, que lògicament arriben a acumular-se al cervell, presenten una important activitat antitumoral enfront de cèl·lules de tumors cerebrals. El nostre treball en aquest àmbit té l’objectiu genèric de establir els fonaments per al disseny d’assajos clínics utilitzant fàrmacs antipsicòtics en combinació amb altres fàrmacs antitumorals en pacients de diferents tipus de tumors cerebrals, per tal de millorar-ne els resultats dels tractaments actuals.

Objectius

  • Investigar el potencial del reposicionament de fàrmacs antipsicòtics pel tractament del glioblastoma i de metàstasis cerebrals de càncer de mama.
  • Identificar vulnerabilitats de les cèl·lules de tumors cerebrals (glioblastoma i  càncer de mama metastàtic), amb el potencial de millorar el diagnòstic i tractament d’aquests tipus de tumors.

Activitats previstes

  1. Estudiar el potencial antitumoral de fàrmacs antipsicòtics, tot sols o en combinació amb fàrmacs antitumorals, en models in vitro, ex vivo i/o in vivo de glioblastoma i metàstasis cerebrals de càncer de mama.
  2. Identificar biomarcadors i/o dianes terapèutiques en glioblastoma i metàstasis cerebrals de càncer de mama a partir de l’estudi de les bases moleculars d’aquests tumors.
biolab.1
biolab2
Fundraising, Investigació