FUEIB Convocatòria d'ajudes d'allotjament pel curs acadèmic 2016-17 Govern i FUEIB volen fomentar la integració dels nous estudiants de la UIB en la vida acadèmica del campus universitari

Es convoquen un total de vuit beques d'allotjament a la residència d'estudiants de la Universitat de les Illes Balears per al curs 2016-17, d’acord amb el detall següent:

 • Dues beques per a alumnes de Formentera.
 • Dues beques per a alumnes d'Eivissa.
 • Dues beques per a alumnes de Menorca.
 • Dues beques per a alumnes de Mallorca residents a algun dels municipis següents: Pollença, Alcúdia, Muro, Santa Margalida, Artà, Capdepera, Son Servera, Sant Llorenç, Manacor, Felanitx, Santanyí i ses Salines.

La dotació màxima de les beques és de 499 euros mensuals durant el curs 2016- 2017 (d'octubre a juny, ambdós inclosos) per al finançament del servei d’allotjament i berenar a la residència d’estudiants de la UIB.

Sol·licituds

Termini de presentació de sol·licituds: fins al 15 de setembre de 2016.

Lloc de presentació de la sol·licitud: registre de la Conselleria d’Educació i Universitat o a qualsevol dels llocs que determina l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i han d’anar adreçades a la Direcció General de Política Universitària i d’Ensenyament Superior.

Beneficiaris

Poden beneficiar-se de les ajudes previstes en aquesta Resolució les persones que compleixin els requisits establerts en els punts següents:

1. Requisits generals:

 1. Els sol·licitants han de tenir la nacionalitat espanyola o d’algun estat membre de la Unió Europea. Les persones estrangeres no comunitàries han d’acreditar la condició de residents. Queden excloses de concórrer-hi les que es trobin en situació d’estada.
 2. Han de cursar a la Universitat de les Illes Balears 42 crèdits o més del primer curs d’una única titulació universitària oficial de grau durant l’any acadèmic 2016-2017. En el cas de sol·licitants que cursin estudis corresponents a una programació conjunta d’ensenyaments oficials (PCEO) o doble grau, els crèdits poden ser de qualsevol de les dues titulacions que componen la PCEO.
 3. Han de tenir el domicili familiar a qualsevol municipi de les illes de Menorca, Eivissa o Formentera. En el cas de sol·licitants de Mallorca, han de tenir el domicili familiar a qualsevol dels municipis següents: Pollença, Alcúdia, Muro, Santa Margalida, Artà, Capdepera, Son Servera, Sant Llorenç, Manacor, Felanitx, Santanyí i ses Salines. A aquest efecte, s’entén que tenen el domicili familiar a les Illes Balears les persones que tenen veïnatge administratiu a qualsevol dels municipis esmentats.

2. Per poder obtenir l’ajuda, s’han de complir els requisits següents, referents al rendiment acadèmic del curs 2015-2016:

 1. Els sol·licitants que tenguin el títol de batxiller i que accedeixin a la universitat mitjançant la prova d’accés han d’acreditar que en aquesta prova han obtingut una nota igual a 5,50 punts o superior ¾ sense comptar-hi la qualificació obtinguda en la fase específica-, calculada d’acord amb la fórmula següent: 0,6 NMB + 0,4 QFG (on NMB és la nota mitjana de batxillerat i QFG, la qualificació de la fase general).
 2. En les restants vies d’accés a la universitat també es requereix una nota mínima de 5,50 punts en la prova o en l’ensenyament que permeti accedir-hi.

3. Requisits de funcionament i de permanència de la residència d’estudiants de la UIB:

 1. Els sol·licitants han d’haver reservat una plaça a la residència d’estudiants de la UIB i han d’haver pagat el dipòsit de la fiança.
 2. Les persones que es beneficiïn de les ajudes d’aquesta convocatòria han de respectar el reglament intern de la residència d’estudiants.
 3. Les persones que es beneficiïn de les ajudes d’aquesta convocatòria han de romandre durant tot el curs acadèmic 2016-2017 a la residència d’estudiants, d’acord amb el calendari lectiu aprovat per la UIB.

Informació i impresos disponibles a la web del Govern de les Illes Balears.

Data de publicació: 19/08/2016