FUEIB Jornada sobre la regulació dels usos lingüístics en les administracions públiques La situació sociosanitària pot fer variar la previsió d'aquesta jornada

Les administracions públiques disposen d'un marc legal que garanteix l'ús habitual del català tant en les actuacions administratives de caràcter intern i en les relacions interadministratives, com també, de manera més rellevant encara, en les interaccions que mantenen amb els ciutadans.

Aquest és el cas de l'Administració autonòmica, amb el Decret 49/2018, de 21 de desembre, sobre l'ús de les llengües oficials en l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears; insular, amb el Reglament de regulació de l’ús de la llengua catalana dins l’àmbit de competència del Consell Insular de Mallorca (Acord del Ple de 2 de maig de 1989); local, amb, posem per cas, el Reglament municipal de normalització lingüística de l’Ajuntament de Palma de 30 de setembre de 1987, o, fins i tot, a un altre nivell, dins l’àmbit universitari, amb el Reglament d’usos lingüístics de la Universitat de les Illes Balears (Acord normatiu de 21 de març de 2018).

L’objectiu de la jornada és reflexionar i debatre de la mà d’experts en la matèria sobre la regulació dels usos de les llengües oficials en les administracions públiques; fer-ne un balanç, tot identificant els entrebancs que dificulten avançar en la igualtat jurídica entre llengües en aquest àmbit concret, i proposar-ne possibles solucions —referides a l’aplicació actual del marc legal vigent o, si fos el cas, fins i tot, a la introducció de canvis normatius.

La jornada es durà a terme el divendres 18 de setembre, entre les 9 i les 14 hores, i s’adreça especialment a personal tècnic de l’Administració (autonòmica, insular i local) i a qualsevol persona interessada en la matèria objecte de debat. Es durà a terme a la sala d’actes de la Misericòrdia (via Roma, 2; 07012 Palma) i s’hi ha d’accedir per les escales exteriors del jardí del recinte.

La inscripció a aquesta activitat formativa és gratuïta i finalitza dia 15 de setembre. L’aforament és limitat; dia 16 de setembre es publicarà la llista d’admesos; les persones inscrites hauran de comprovar que el seu DNI apareix al llistat. Hi tindrà prioritat el personal tècnic de les administracions públiques vinculat en les seves funcions amb els temes objecte de debat. 

Aquesta iniciativa, organitzada pel departament de Dret Públic de la facultat de Dret de la UIB, està coordinada pels doctors Antoni Llabrés Fuster i Maria Ballester Cardell, amb el suport de la direcció insular de Política Lingüística del Consell de Mallorca.

Finalment recordar que la situació sociosanitària pot fer variar la previsió d'aquesta jornada. S'avisarà amb antelació suficient a totes les persones inscrites de qualsevol canvi. Més informació i inscripció aquí.

Data de publicació: 04/09/2020