Curso de Lengua de Signos Española A1

  • Continguts gramaticals: el substantiu, l'adjectiu, els díctics, els possessius, els quantificadors, els pronoms interrogatius, el verb, l'oració, els connectors, els adverbis, els classificadors i la fonologia.
  • Continguts lèxics: l'individu i les relacions personals, educació i treball, oci i viatges, llar, compres i activitats econòmiques, salut, ciència i tecnologia, organització política i social, univers i geografia física.
  • Continguts socioculturals: identificació personal (el signe personal), concepció de les persones sordes i la seva diversitat social (discapacitat i minoria lingüística heterogeneïtat social), formes d'avisar (individuals i properes a l'interlocutor), la importància del contacte visual entre interlocutors i de condicions espacials, convencions socials bàsiques (per exemple, l'aplaudiment) i reconeixement legal de la llengua de signes.
  • Continguts pragmàtics: demanar informació, expressar opinions, actituds i coneixements, expressar gustos, desitjos i sentiments, influir en l'interlocutor, relacionar-se socialment, estructuració, construcció i interpretació del discurs.
     

El curs es divideix en 6 unitats didàctiques:

Ens registrem
Ens presentem a un càsting signat
Conviure és compartir
Quedem amb els amics
Compartim aficions
Ens anem de festa

Curso, Cursos de especialización, Educación, Educación y Psicología, Presencial, UIBTalent