Organigrama (Food & Beverage)

Mauro Pittaro Fabi

Mauro Pittaro Fabi

Jefe de departamento
Pep Riera  Galmés

Pep Riera Galmés

Jefe de Cocina