Màster en Hisenda Pública, Sistema Impositiu i Procediments Tributaris. Títol propi de la UIB (64 ECTS). 2022/23

Programa i continguts

Matèries bàsiques

 • Impost sobre Societats (88 h) *
 • Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (99 h)
 • Impost sobre el Valor Afegit (68 h)
 • Comptabilitat I i II (40 h) **

*Per a cursar aquesta assignatura, és imprescindible haver cursat l'assignatura de comptabilitat II.

**L'assignatura de Comptabilitat I es convalidarà als alumnes titulats en 'Administració i Direcció d'Empreses'.

Tributs Diversos

 • Impost sobre Transmissions Patrimonials, Successions i Donacions (17 h)
 • Duanes i Imposts Especials (15 h)
 • Fiscalitat dels no Residents (17 h)

Procediments Tributaris

 • Llei General Tributària (15 h)
 • Infraccions i Sancions Tributàries (15 h)
 • Procediments de Gestió Tributària (15 h)
 • Procediment Inspector (15h)
 • Procediments Recaptadors (15 h)
 • Procediments Concursals (15 h)
 • Recursos i Reclamacions (18 h)

NOTA: Aquest curs permet matricular-se al màster complet o cursar assignatures soltes per anar completant, si es cau, el màster en varis anys. Ja pots consultar el calendari detallat de totes les assignatures.

Modalitat

Aquest màster inclou la possibilitat de cursar tres assignatures amb presencialitat virtual:

 • Impost de la Renda de les Persones Físiques (99 hores)
 • Impost Sobre el Valor Afegit (68 hores)
 • Impost sobre Societats (88 hores)

Podràs seguir les classes des del teu ordinador i participar activament mentre el professor imparteix la seva sessió en directe o bé veure la gravació amb posterioritat.

La resta de les assignatures del màster s'imparteixen en modalitat presencial, pots cursar-les totes o realitzar sols les que t'interessin aquest any i la resta més endavant.

Programa i continguts Curs, Dret, Estudi propi, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Màster, Presencial