2024-2025 Especialista Universitari en Dret Urbanístic i Ordenació del Territori. Títol propi de la UIB (30 ECTS)

L'ordenació del territori ha esdevingut fa molta estona un tema jurídic i polític de primer ordre a les Illes. A causa de la incidència del fenomen turístic i la bellesa del paisatge insular, la pressió edificadora i d'ús del territori en general ha convertit aquestes matèries en temes de permanent actualitat en la política autonòmica i municipal de les Illes Balears. Això ha generat, a més a més, una notable activitat jurídica en aquest aspecte, que es tradueix moltes vegades en els corresponents conflictes judicials. Per tot això, és sens dubte oportú organitzar ensenyaments de tercer cicle especialitzats en urbanisme i ordenació del territori, a fi i efecte d'oferir a la societat balear la possibilitat de fer estudis d'especialització i d'obtenir títols acadèmics de postgrau en aquests temes. El curs pretén en concret formar experts en les activitats d'ordenació, gestió i control de les polítiques territorials i urbanístiques.

 

Les recents reformes de la legislació urbanística balear, especialment la Llei d'urbanisme de les Illes Balears de 2017, els decrets llei 8 i 9/2020, la Llei 3/2024, el decret llei 3/2024, amb importants conseqüències en la matèria, com també la modificació de la legislació urbanística bàsica estatal dels darrers temps (la reforma en tramitació del vigent TRLSRU de 2015), són indubtablement factors que fan encara més oportuna aquesta oferta.

 

El programa del curs té un destacat component jurídic, però està dissenyat des d'una perspectiva pluridisciplinària, cosa que fa que sigui idoni per a qualsevol graduat o titulat superior que vulgui adquirir una nova dimensió professional en aquest terreny. A més a més, el curs està pensat des de la perspectiva de la comunitat autònoma de les Illes Balears, atès que el Dret urbanístic s'ha convertit en un Dret d'origen fonamentalment autonòmic. Això implica una especial atenció als condicionants que s'hi donen, com també a la normativa i a la realitat urbanística d'aquesta comunitat. És, doncs, un curs dirigit sobretot als interessats en aquests temes que desenvolupen l'activitat professional a les Illes o que projecten fer-ho.

El curs se durà de forma presencial obligatoria a Mallorca, i amb presencialitat virtual pels matriculats de Menorca, Eivissa i Formentera.

També es poden cursar aïlladament un o més dels mòduls que el conformen:

Mòdul 1: Ordenació del territori. Del mes d'octubre al mes de desembre 2024.
Mòdul 2: Propietat del sòl i planejament urbanístic. De desembre de 2024 fins al mes de març 2025.
Mòdul 3: Gestió urbanística. Llicències. Del mes de març al mes de maig de 2025.
Mòdul 4: Disciplina urbanística. Altres perspectives. Del mes de maig al mes de juny del 2025.
Projecte final de curs.

Adreçat a

Advocats, funcionaris, arquitectes i professionals de l'urbanisme i llicenciats, graduats i diplomats universitaris en general.

Objectius de Desenvolupament Sostenible:

Curs, Educació, Estudi propi, Presencial, UIBTalent
Matrícula oberta