Expert/a Universitari/ària en Actualització en Estudis de Gènere i la Seva Aplicació als Àmbits Socials. Títol propi de la UIB (16 ECTS)

Objectius

 • Desenvolupar la capacitat per analitzar la realitat des d'una perspectiva crítica, incorporant l'enfocament de gènere.
 • Identificar diferències, problemes i necessitats relacionades amb la igualtat d'oportunitats entre dones i homes en diversos contextos d'aplicació.
 • Desenvolupar la capacitat d’analitzar i sintetitzar la informació en relació amb la igualtat d’oportunitats entre dones i homes i violència de gènere.
 • Conèixer i aplicar els conceptes claus relacionats amb la igualtat d’oportunitats entre dones i homes i TICs.
 • Conèixer i manejar adequadament els principals canals de informació en relació amb la igualtat d’oportunitats entre dones i homes i la violència de gènere.
 • Conèixer i manejar les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) relatives a l’àmbit d’estudi i desenvolupament professional.
 • Capacitat per treballar i pensar de forma creativa i autònoma, i desenvolupar noves idees, conceptes i treballs.
 • Desenvolupar un compromís ètic i social, mostrant sensibilitat cap els problemes de les persones i les comunitats.
 • Ser capaç de contribuir al coneixement i al desenvolupament dels Drets Humans, els principis democràtics, els principis d’igualtat entre dones i homes, de solidaritat, de protecció mediambiental, d’accessibilitat universal i disseny per a tots i foment de la cultura i la pau.

Avaluació

La nota final de curs s'obtindrà de la suma de dues parts:

 • Un 70% del bloc d'activitats. L’alumnat haurà de realitzar un total de 5 activitats obligatòries, una per mòdul, (comentari de text, comentari de notícies, o activitat assimilable determinada pel professorat) que seran puntuades sobre 10. Cadascuna de les activitats tindrà un pes del 14% sobre la nota final. Per aprovar el curs, s’haurà de obtenir una puntuació igual o superior a 5.
 • Un 30% del treball final de curs. Cada alumne tindrà una professora del curs que tutoritzarà el seu treball final.

Idioma

L'idioma vehicular és el castellà i tot el material del curs es posa a disposició dels alumnes en aquest mateix idioma

Itinerari

"Curs d'Actualització Universitària en la Violència de Gènere en les Relacions de Parella: els Mites Romàntics i Estratègies de Prevenció. Títol propi de la UIB (6 ECTS)" amb la realització del mòdul 1 i 2 a més d'un treball final.

"Curs d'Actualització Universitària en Salut, Conciliació i Noves Tecnologies com a Àmbits Socials d'Aplicació de la Perspectiva de Gènere. Títol propi de la UIB (9 ECTS)" amb la realització dels mòduls 3,4 i 5 a més d'un treball final.

 

A distància, A distància, Curs, Educació, Educació i Psicologia, Estudi propi, Expert Universitari, UIBTalent
Matrícula oberta