Curs de català del nivell A1

Hi ha una edició més recent d'aquest curs. Podeu accedir-hi fent click aquí.

Continguts

 • Identificar-nos i demanar que algú s'identifiqui
 • Presentar terceres persones i donar-ne informació sobre terceres persones
 • Intercanviar informació personal
 • Intercanviar informació sobre un lloc
 • Demanar i dir què es fa habitualment i puntualment
 • Demanar i dir l'hora
 • Dir on viu algú
 • Descriure l'habitatge i l'entorn
 • Fer comparacions
 • Intercanviar informació personal sobre fets passats
 • Expressar sentiments i estats d'ànim
 • lntercanviar informació sobre menjars típics i hàbits alimentaris
 • Expressar gusts i preferències sobre menjars
 • Entendre i produir els intercanvis lingüístics necessaris per comprar aliments
 • Entendre i produir els intercanvis lingüístics necessaris en un restaurant

Estructures lingüístiques

 • Determinants: articles personals, determinats i indeterminats, demostratius, possessius
 • Noms (països, nacionalitats, llengües, estudis, professions, parentesc, parts del dia, dies de la setmana, mesos de l'any, estacions de l'any, establiments, parts d'un habitatge, adreces, aliments, plats, mesures, etc.)
 • Adjectius (per descriure llocs, persones, qualitats, colors i formes, etc.)
 • Pronoms: forts i febles
 • Quantificadors: numerals i d'altres
 • Connectors
 • Interrogatius
 • Expressions locatives
 • Expressions temporals
 • Verbs (activitats de lleure, accions quotidianes, feines domèstiques, experiències personals i sentiments, etc.) i temps verbals: present d'indicatiu, imperfet d'indicatiu, passat perifrastic d'indicatiu
Curs, Inserció Professional, Presencial