2011 Marcadors Fluorescents

Tecnologia desenvolupada pels investigadors de la Universitat. El procediment patentat protegeix la síntesi i l'ús d'una sèrie de marcadors cel·lulars fluorescents estables, fàcils d'utilitzar, no tòxics i amb bona penetració in vivo.

Marcador celular fluorescente

La patent, que dóna lloc a una família de marcadors de la classe C2-BDP, està disponible per ser transferida i explotada per empreses expertes en reactius i subministraments del sector biotecnològic.

El mercat final de la tecnologia abasta als laboratoris d'anàlisis de R+D+i relacionats amb els sectors farmacèutic i de salut, així com aquells que es desenvolupin en temes en biologia molecular.

Descripció

L'habilitat de distingir i identificar compartiments subcel·lulars és fonamental per tenir un major coneixement de l'estructura i funció dels diferents orgànuls cel·lulars, la seva biogènesi i el manteniment de les cèl·lules, així com per definir les diferents vies de transport de proteïnes, lípids i altres compostos a l'interior cel·lular.

El procediment patentat protegeix la síntesi i l'ús d'una sèrie de marcadors cel·lulars fluorescents estables, fàcils d'utilitzar, no tòxics i amb bona penetració in vivo.

Principals avantatges

La patent descriu la preparació i l'ús del marcador fluorescent C2-BDP, el qual presenta unes característiques que proporcionen els següents avantatges enfront d'altres marcadors comercials:

  • Alta permeabilitat i estabilitat: accedeix a l'interior cel·lular oferint lectures des dels 15 minuts fins a varis dies després
  • Nul·la toxicitat cel·lular: No altera la viabilitat ni el creixement cel·lular
  • Senzillesa d'ús: per incubació en el mitjà de cultiu
  • Àmplia gamma cromàtica: permet la introducció de diferents fluoròfors

Aplicacions

  • Quantificació del nombre de cèl·lules en una mostra mitjançant un lector de fluorescència.
  • Normalització i correcció per nombre total de cèl·lules en diversos assajos amb lectors de placa multimodals i quantificació de cèl·lules en experiments d'adhesió i migració cel·lular.
  • Identificació i seguiment de sub-poblacions cel·lulars d'interès en experiments de co-cultiu (per exemple: amb experiments de transmigració endotelial de limfòcits sobre monocapa de cèl·lules endotelials).
  • Identificació i seguiment de sub-poblacions cel·lulars d'interès en experiments in vivo (per exemple: seguiment de poblacions en assajos de microscopia intravital, seguiment de cèl·lules tumorals injectades en animals d'experimentació).

Estat actual

Els investigadors han desenvolupat i posat a punt un procediment per a la síntesi de C2-BDP. Aquest mètode pot realitzar-se amb els mitjans disponibles per qualsevol empresa de síntesi orgànica.

A més, el marcador C2-BDP ha estat assajat amb èxit obtenint-se uns resultats excepcionals en termes de facilitat d'ús i resultats in vivo.

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats