2023-2024 Scientific Writing Mastery

La redacció científica és una habilitat indispensable per a qualsevol membre de la comunitat científica i de recerca. La capacitat de comunicar eficaçment idees complexes i informar clarament els resultats pot influir en la forma en què entenem i progressem en la ciència.

Aquest curs té com a objectiu dotar als estudiants amb les habilitats i coneixements necessaris per a una redacció científica eficaç. Això implica comprendre l'estructura, l'estil i el llenguatge dels textos científics, així com desenvolupar la capacitat d'elaborar documents científics clars, concisos i complets

Adreçat a

El curs està dissenyat tant per a principiants en la recerca que aspiren a començar a redactar i publicar els seus propis estudis científics, com per a docents i investigadors de qualsevol nivell que busquen perfeccionar les seves habilitats de redacció per a fins de publicació científica.

Basic: els dies 1 i 2 del curs (The basic principles of scientific writing, parts 1 and 2) cobriran aspectes bàsics de l'escriptura científica i es recomanen especialment per a aquells que es troben en les etapes inicials de la seva trajectòria acadèmica.

Advanced 1: els dies 3 i 4 del curs (Preparing and publishing a manuscrit, Scientific outreach) estan dissenyats per a participants amb un nivell més avançat, específicament aquells que ja han iniciat el procés de publicació i disseminació dels seus resultats científics, o estan a punt de fer-ho.

Advanced 2: el dia 5 (AI tools) està especialment recomanat per a doctorands, persones amb experiència en publicacions i acadèmics consolidats.

Requisits d'accés

Per a poder accedir al curs és necessari tenir un nivell B2 d'anglès.

Curs, Educació, Presential