Curs de Llengua de Signes Espanyola A2

Continguts gramaticals: el substantiu, l'adjectiu, els deíctics, els possessius, els quantificadors, els pronoms interrogatius, el ver, l'oració, els connectors, els adverbis, els classificadors i la fonologia.

Continguts lèxics: l’individu i les relacions personals, educació i treball, oci i viatges, llar, compres i activitats econòmiques, salut...

Continguts pragmàtics: demanar informació, expressar opinions, actituds i coneixements, expressar gusts, desitjos i sentiments, influir en l’interlocutor, relacionar-se socialment, estructuració, construcció i interpretació del discurs.

Continguts socioculturals: formes de d’avisar: col·lectives i allunyades dels interlocutors; identitat col·lectiva i vida associativa de les persones sordes; aproximació a la comunitat sorda i a la cultura sorda: manifestacions artístiques i culturals; celebracions més típiques de la comunitat sorda; persones i fets més rellevants de la història de la comunitat sorda; accessibilitat universal: figura de l’intèrpret de llengua de signes i tecnologies bàsiques per la comunicació.

Curs, Cursos d'especialització, Educació, Educació i Psicologia, Mallorca, Presencial, UIBTalent