Curs d’Actualització Universitària en Salut, Conciliació i Noves Tecnologies com Àmbits Socials d’Aplicació de la Perspectiva de Gènere. Títol propi de la UIB (9 ECTS).

Hi ha una edició més recent d'aquest curs. Podeu accedir-hi fent click aquí.

Continguts

Salut i gènere: algunes claus per a entendre les diferències i desigualtats en salut entre dones i homes
Definicions bàsiques: sexe i gènere, biaixos sexistes, anàlisis de gènere, determinants socials de la salut.
Les diferències en salut entre dones i homes (diferències per sexe).
El gènere com a exemple de factor social que inclou en la salut (desigualtat por gènere).
Alguns exemples pràctics: dels estils de vida a l'atenció sanitària.
Annexos: bibliografia actual, anàlisis de casos.

La conciliació de la vida laboral, familiar i personal: competències personals i mesures empresarials que la faciliten
Definicions bàsiques: igualtat d'oportunitats; conciliació; corresponsabilitat; pla d'igualtat; accions positives; responsabilitat social corporativa.
Marc legislatiu actual a nivell nacional.
Coresponsabilitat personal i responsabilitat empresarial.
Els beneficis de mesures de conciliació: satisfacció, compromís i rendiment.

Igualtat 2.0, les seves possibilitats i beneficis
La Societat de la Informació i la bretxa digital de gènere.
Recursos a la xarxa per i per a la igualtat.
La coeducació a la xarxa: eines i recursos.
El llenguatge no sexista a la xarxa. Algunes eines per la detecció.

A distància, A distància, Curs, Educació, Igualtat, UIBTalent