Especialista Universitari en Dret Urbanístic i Ordenació del Territori. Títol propi de la UIB (30 ECTS)

Objectius

Obejctius generals

  • Participar en equips multidisciplinaris per elaborar aquests instruments.
  • Analitzar, comprendre i aplicar instruments d'ordenació territorial i urbanística.
  • Realitzar tasques de control i verificació d'aquests instruments.

Obejctius específics

  • Trobar, interpretar i poder emprar textos legals relacionats amb l'urbanisme.
  • Elaborar projectes de distribució de beneficis i càrregues.
  • Analitzar i aplicar els diferents instruments d'execució urbanística.
  • Gestionar expedients de disciplina urbanística.
  • Trobar, interpretar i poder emprar documents jurisprudencials relacionats amb l’urbanisme.

Quines sortides professinals tendré?

Qualsevol activitat professional relacionada amb el dret urbanístic aplicat a les Illes Balears.

Avaluació

L'alumnat haurà de presentar un Treball final d'Investigació d'almenys 50 folis. Per poder presentar el treball s'haurà d'haver assistit al manco al 80% de les classes del curs.

Conveni, Curs, Dret, Educació, Eivissa, Especialista Universitari, Estudi propi, Formentera, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Mallorca, Menorca, Presencial, UIBTalent
Matrícula oberta