Especialista Universitari en Dret Urbanístic i Ordenació del Territori. Títol propi de la UIB (30 ECTS)

Estructura i continguts

Mòdul 1: L'Ordenació del Territori.

Bloc 1: L'ordenació del territori
L'ordenació del territori a les Illes Balears en general.
El marc geogràfic de les Illes Balears.
Les Directrius d'Ordenació Territorial.
Els Plans Territoirals Insulars.
Normativa mediambiental amb incidència territorial. L'avaluació d'impacte ambiental.
L'ordenació turística. Repercussions en l'ordenació territorial i urbanñistica.
Les infraestructures de transports (I). Les carreteres.
Les infreaestructures de transports (II). Els ports.
La regulació territorial de l'activitat comercial.
La regulació territorial de les infraestructures energètiques i hidrològiques.
Les costes.


Mòdul 2: Propietat del Sòl i Planejament Urbanístic.

Bloc 2: Urbanisme. Evolució històrica
Evolució històrica del Dret urbanístic a Espanya
L'organització administrativa de l'urbanisme; en especial, a les Illes Balears

Bloc 3: La propietat del sòl
La propietat del sòl
Règim del sòl urbà, urbanitzable i rústic.
Valoració del sòl.
Supòsits indemnitzatoris.

Bloc 4: El planejament urbanístic
Teoria i mètodes de planejament urbanístic municipal
El sistema de planejament de la Llei 2/2017 (LUIB). Els diferents tipus de plans.
El procediment d'aprovació de plans urbanístics municipals.
Vigència i efectes del plans. El control jurisdiccional.

Mòdul 3: Gestió Urbanística. Llicències.

Bloc 5: La gestió urbanística
L'execució dels plans. Sistemes d'execució.
Els convenis urbanístics.
Problemes específics de la gestió urbanística
Instruments d'intervenció en el mercat del sòl.
El patrimoni historicoartístic.

Bloc 6: La intervenció en el mercat i ús del sòl
La llicència urbanística i la comunicació prèvia.
Les llicencies integrades.
El deure de conservació i els seus límits.


Mòdul 4: Disciplina Urbanística. Altres Perspectives de l'Urbanisme.

Bloc 7: La disciplina urbanística
La protecció de la legalitat urbanística.
Infraccions i sancions urbanístiques.

Bloc 8: La perspectiva economicofinancera
El finançament de l'urbanisme.
Fiscalitat de l'urbanisme.

Bloc 9: L'urbanisme des del Dret privat
Registre de la propietat i Dret urbanístic.
Altres implicacions de Dret privat.

Conveni, Curs, Dret, Educació, Eivissa, Especialista Universitari, Estudi propi, Formentera, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Mallorca, Menorca, Presencial, UIBTalent