Curs de Català del nivell A1

Preus i condicions

Estudiants d'un programa de mobilitat de la UIB: 25 euros

Personal PAS, PDI i alumnat de la UIB: 160 euros

Matrícula general: 300 euros

La direcció del curs es reserva el dret d'anul·lar-lo en cas que no arribi a un nombre mínim d'alumnes.

Només es tornarà l'import de la matrícula en cas de no admissió o no realització del curs.

Anul·lació de matrícula

De manera extraordinària,* els alumnes poden sol·licitar l'anul·lació de la matrícula total o parcial aportant la documentació justificativa pertinent:

Són causes d'anul·lació les següents:

  • Malaltia greu justificada
  • Situació de discapacitat sobrevinguda
  • Modificació sobrevinguda i important de les condicions laborals, econòmiques o familiars de l'estudiant
  • Obtenció de plaça en uns estudis no oferts a la UIB en una altra universitat amb posterioritat a la matriculació
  • Denegació del visat
  • Una altra causa que presenti un caràcter anàlogament excepcional

*AVÍS: en cap cas no es tornarà l'import de la matrícula si el curs ha començat.

Curs, Cursos d'idiomes, Presencial, UIBTalent
Matrícula oberta