Orientació i inserció professional (DOIP) Oberta la convocatòria del Programa NEOTEC 2018 El CDTI comprometrà 25 milions d'euros en subvencions a la nova convocatòria del programa NEOTEC.

NEOTEC, la convocatòria d'ajudes a empreses innovadores de nova creació, té com a objectiu el finançament de la posada en marxa de nous projectes empresarials que requereixin l'ús de tecnologies o coneixements desenvolupats a partir de l'activitat investigadora i en els quals l'estratègia de negoci es basi en el desenvolupament de tecnologia.

Podran adquirir la condició de beneficiaris les empreses innovadores que tinguin la categoria de petita empresa, no cotitzades, i constituïdes com a màxim en els tres anys anteriors a la data de tancament del termini de presentació de sol·licituds d'ajuda a la present convocatòria, a comptar de la data d'atorgament de l'escriptura de constitució de l'empresa. Així mateix, la data d'atorgament de l'escriptura de constitució de l'empresa haurà de ser almenys sis mesos anterior a la data de tancament del termini de presentació de sol·licituds d'ajuda.

El pressupost màxim d'aquesta convocatòria és de 25.000.000 euros. Les subvencions finançaran fins al 70% del pressupost de l'actuació, amb un import màxim de subvenció de 250.000 euros per beneficiari. A més, els projectes hauran de tenir un pressupost finançable mínim de 175.000 euros.

Es consideren despeses subvencionables, sempre que estiguin incloses en el pla d'empresa i siguin necessàries per al desenvolupament d'aquest, les derivades de la posada en marxa d'un nou projecte empresarial d'empreses innovadores durant 2019 i 2020. Així, es podran finançar les despeses següents:

a) Inversions en equips.

b) Despeses de personal.

c) Materials.

d) Col·laboracions externes / assessoria. En aquestes despeses es podrà incloure el cost derivat de l'informe d'avaluació de l'expert o la certificació de l'auditor extern, acreditatius del caràcter d'empresa innovadora.

e) Altres costs: lloguers, subministraments, cànons i llicències, despeses de sol·licitud i manteniment de patents i altres drets de propietat industrial, assegurances i despeses derivades de l'informe d'auditor. Aquestes darreres tindran un límit màxim de 2.000 euros per beneficiari i anualitat.

El termini de presentació de sol·licituds i documentació annexa acabarà el dia 2 d'octubre de 2018, a les 12.00 hores del migdia, hora peninsular. Podeu consultar més informació al següent enllaç.

Data de publicació: 01/08/2018