Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB)

 

Des de 1996 la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears treballa per fomentar, promoure i dur a terme activitats dirigides, de forma genèrica, a la cultura, a l'educació i a la investigació en tots els aspectes de la vida econòmica i social que puguin contribuir a millorar la societat en què es troba la Fundació.

La FUEIB és una institució amb personalitat jurídica pròpia i sense ànim de lucre. Entre les principals accions que realitza, destaquen les tasques per apropar el món universitari al món laboral, la promoció de l'oferta universitària a través de l'articulació de cursos de postgrau i d'especialització i la seva resolució en matèria d'innovació tecnològica, transferència de resultats d'investigació i creació d'empreses de base tecnològica.

Per tal de dur a terme aquestes activitats, la FUEIB compta amb els serveis següents: