Estudis d'activitat biològica de fàrmacs i compostos de nova síntesi

Realització de diverses anàlisis basades en models cel·lulars dirigits a conèixer l'activitat biològica d'un determinat compost.

Aquests estudis estan dissenyats amb l'objectiu de determinar i caracteritzar in vitro l'activitat biològica de fàrmacs, així com també d'altres compostos de nova síntesi.

En el cas de fàrmacs i altres compostos amb activitat antitumoral, es realitzen les següents anàlisis:

  • Assajos de viabilitat cel·lular en múltiples línies cel·lulars tumorals representatives de tumors sòlids i hematològics.
  • Determinació de la IC50.
  • Estudis de sinergia farmacològica mitjançant anàlisi isobologràfic.

Per a fàrmacs i altres compostos de nova síntesi, es realitzen els següents estudis:

  • Anàlisi del cicle cel·lular i inducció d'apoptosi mitjançant citometria de flux i assajos d'activitat caspasa.
  • Anàlisi de vies de senyalització cel·lular.
  • Anàlisi de la capacitat genotòxica mitjançant assajos clonogènics i activació del checkpoint de mal a l'ADN.

També es realitzen assajos de motilitat 2D, assajos d'invasió cel·lular 3D i estudis del citosquelet cel·lular mitjançant microscòpia confocal.

La UIB disposa, a més, dels equips necessaris per a la realització d'aquests estudis en la unitat de cel·lòmica de l'Institut Universitari de Recerca en Ciències de la Salut (IUNICS), la qual cosa permet poder realitzar estudis addicionals:

  • Anàlisi de mostres mitjançant citometria de flux: anàlisi del cicle cel·lular, quantificació de l'apoptosi, quantificació de la fluorescència, comptatge, etc.
  • Anàlisi de mostres mitjançant microscòpia confocal espectral: adquisició d'imatges de mostres marcades amb fins a 3 fluorocroms diferents, adquisició d'imatges en cèl·lules vives i realització de time-lapse; optimització de tècniques de marcatge sub cel·lular, donant suport en la posada a punt dels diferents protocols; anàlisi d'imatges mitjançant programari especialitzat, quantificació i interpretació de resultats.
  • Anàlisi de mostres mitjançant microscòpia de fluorescència.

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats