2022-2023 Curs d'Anglès del nivell B2

El curs d'Anglès del nivell B2 reflecteix la competència i especificació dels continguts que actualment estan en vigor segons el Consell d'Europa, d'acord amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar.

Reconeixement dels cursos d'idiomes 

Els cursos d'idiomes del Servei Lingüístic es fan d'acord amb el Marc europeu comú de referència per a l'aprenentatge i l'avaluació de les llengües (MECR). El podeu consultar en aquest enllaç.

Els diplomes, títols o certificats que emet el Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears d'haver superat les proves en llegua anglesa del nivell B2 o superior estan reconeguts oficialment segons l'Acord executiu 13652, del dia 6 d'octubre de 2020, pel qual es modifica l'Acord executiu 10990/2014, de 15 d'abril, pel qual s'aprova la normativa sobre el coneixement de la llengua anglesa als estudis de grau (FOU núm. 502 de 16 d'octubre de 2020).

Més informació a:<https://seu.uib.cat/fou/acord/13652/>

Curs, Cursos d'idiomes, Educació, Humanitats, Mallorca, Presencial, UIBTalent
Matrícula oberta