Curs de Llengua de Signes Espanyola A1

1. Unitat: 

a. Saludar i respondre amb una salutació.

b. Presentar-se als demés.

c. Demanar com es troba qualcú.

d. Acabar una conversa i acomiadar-se.

e. Usar el signe personal.

f. Lletrejar l'alfabet dactilològic.

g. Usar els pronoms personals.

h. Signar del nombre 1 al nombre 30.

2. Unitat: 

a. Signar sobre la família

b. Descriure la casa

c. Signar sobre què es fa.

d. Signar sobre els colors.

e. Cridar l'atenció d’una persona sorda.

f. Sol·licitar un aclariment quan no s’entén qualque cosa.

g. Fer preguntes.

3. Unitat:

a. Signar sobre el treball.

b. Signar sobre els estudis.

c. Signar sobre el que es fa.

d. Agrair i felicitar.

e. Usar la negació.

4. Unitat

a. Demanar disculpes.

b. Donar ordres.

c. Sol·licitar un permís.

d. Signar sobre la salut.

e. Signar sobre el calendari.

f. Usar els demostratius.

g. Usar l’espai.

5. Unitat

a. Convidar qualcú.

b. Oferir qualque cosa.

c. Signar sobre gustos.

d. Incorporar-hi classificadors.

e. Usar intensificadors i restrictius d’adjectius i adverbis.

6. Unitat: 

a. Opinar sobre quelcom i valorar-ho.

b. Expressar acord.

c. Expressar aprovació.

d. Signar sobre els viatges.

e. Usar les pauses.

f. Usar classificadors.

7. Sociolingüística de les llengües de signes: 

a. Conèixer el concepte i diversitat de les persones sordes.

b. Conèixer la diversitat lingüística de les llengües de signes.

c. Conèixer qualcunes de les convencions socials bàsiques de les persones sordes.

d. Conèixer la importància del reconeixement legal de les llengües de signes.

e. Conèixer la importància de les llengües de signes per als infants sords i llur integració educativa.

A distància, Centres educatius, Curs, Cursos d'especialització, Educació, Educació i Psicologia, Presencial, UIBTalent