Especialista Universitari en Intervenció Socioeducativa en l’Àmbit de la Justícia Juvenil. Títol propi de la UIB (30 ECTS)

Horari

El curs es durà a terme de l'11 d'octubre de 2019 al 30 de juny del 2020, els divendres de les 16 a les 20 hores i els dissabtes de 9 a les 14 hores.

Avaluació

Per aprovar el curs cal haver superat cada un dels mòduls que el conformen i el treball final. La nota definitiva serà la mitjana aritmètica de les notes obtingudes en cada un dels mòduls i del treball final.

Sortides professionals

Personal socioeducatiu que treballi en l'àmbit de l'aplicació de mesures judicials a menors que hagin estat sentenciats per haver comès algun delicte.

Idioma

Els idiomes vehiculars del curs seran el català i el castellà

Curs, Educació i Psicologia, Especialista Universitari, Estudi propi, Humanitats, Presencial