Especialista Universitari en Intervenció Socioeducativa en l’Àmbit de la Justícia Juvenil. Títol propi de la UIB (30 ECTS)

Programa

Aquest curs està compost pels quatre mòduls que es detallen a continuació:

Mòdul I: Introducció al marc legislatiu.

 1. Normativa en matèria de justícia juvenil, protecció, família, infància i adolescència, i dret civil i penal.

Mòdul II: Justícia juvenil: procés judicial, organització, competències.

 1. Models de justícia de menors. El procés penal de menors. Concepte i característiques.
 2. Principis processals del procés i del procediment.
 3. Objecte processal: la pretensió punitiva educativa i la pretensió de rescabalament.
 4. Procediment.
 5. Mesures d'oportunitats en el procés de menors: la fugida del procés.
 6. Execució de mesures: aspectes processals.
 7. El procés civil acumulat.
 8. La mediació juvenil: aspectes processals.
 9. Actuacions policials amb menors: la detenció del menor i exploracions de menors i reconeixements d'identitat. Actuació policial amb menors estrangers no acompanyats. Actuació policial contra grups organitzats i violents de caràcter juvenil. La violència juvenil a les aules.

Mòdul III: Nocions bàsiques de criminologia.

 1. Introducció a la criminologia: el delicte.
 2. Alarma social vs. realitat criminal. Models de reacció al delicte: el model de seguretat.
 3. Menor infractor: edat penal vs. edat criminològica.
 4. Teories explicatives de la delinqüència juvenil.
 5. Evolució del perfil de menor infractor.
 6. Mesurar el delicte: estadístiques de menors infractors. Delinqüència registrada.
 7. La prevenció de la delinqüència juvenil en el model d'estat social i democràtic de dret.
 8. Perfil de menor víctima en funció del gènere.

Mòdul IV: Intervenció socioeducativa.

 1. Abordatge del comportament delictiu.
 2. La intervenció multidisciplinària.
 3. Habilitats d'eficàcia personal i treball en equip.
 4. Model d'intervenció en els centres socioeducatius d'execució de mesures de justícia juvenil a les Illes Balears. Sistema motivacional.
 5. Protocol específic d'actuació en prevenció de conductes autolítiques, deshabituació de tòxics i problemàtiques de salut mental. Sistemes de coordinació interna.
 6. Estratègies d'intervenció en col·lectius específics.
 7. L'esfera emocional.
 8. Intervenció socioeducativa en mesures no privatives de llibertat.

Caldrà realitzar 100 hores de pràctiques per tal de posar en pràctica els coneixements adquirits als mòduls anteriors en context de centres i programes en els quals s'executen les mesures pròpies de la llei de responsabilitat penal del menor.
Aquestes pràctiques són convalidables sempre que s'hagin realitzat almanco dos anys de feina, acreditats documentalment, en l'àmbit de la justícia juvenil i en programes d’aplicació de mesures establertes en la Llei 5/2000 de responsabilitat jurídica del menor.

Curs, Educació i Psicologia, Especialista Universitari, Estudi propi, Humanitats, Presencial