Màster en Hisenda Pública, Sistema Impositiu i Procediments Tributaris. Títol propi de la UIB (64 ECTS). Any acadèmic 2019-20

Programa i continguts

Matèries bàsiques

 • Impost sobre Societats (84 h) **
 • Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (99 h)
 • Impost sobre el Valor Afegit (78 h)
 • Comptabilitat General (40 h)*

* L'assignatura de Comptabilitat General es convalidarà als alumnes titulats en 'Administració i Direcció d'Empreses'.

**Per a cursar aquesta assignatura, és imprescindible haver cursat l'assignatura de comptabilitat o ser llicenciat o graduat en Administració i Direcció d'Empreses.

Tributs Diversos

 • Impost sobre Transmissions Patrimonials, Successions i Donacions (15 h)
 • Duanes i Imposts Especials (15 h)
 • Fiscalitat dels no Residents (15 h)

Procediments Tributaris

 • Llei General Tributària (15 h)
 • Infraccions i Sancions Tributàries (15 h)
 • Procediments de Gestió Tributària (15 h)
 • Procediment Inspector (15h)
 • Procediments Recaptadors (15 h)
 • Procediments Concursals (15 h)
 • Recursos i Reclamacions (18 h)

NOTA: Aquest curs permet matricular-se al màster complet o cursar assignatures soltes per anar completant, si es cau, el màster en varis anys. Ja pots consultar el calendari detallat de totes les assignatures.

Programa i continguts Mòdul Impost de Societats Dret, Estudi propi, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Màster, Presencial