2021-2022 Màster en Direcció i Lideratge de Serveis de Salut. Títol propi de la UIB (60 ECTS)

Els centres sanitaris en el seu conjunt i els serveis que els componen requereixen de professionals amb habilitats que permetin l'optimització de l'ús dels recursos i l'efectivitat dels resultats.

Els gestors que tenen la responsabilitat de coordinar i/o liderar les institucions de salut i els serveis clínics, assistencials i no assistencials, pertanyen al sector mèdic, infermer, econòmic, etc. Tots ells necessiten per igual desenvolupar les seves competències per assolir els nivells d'efectivitat requerits.

D’altra banda, la introducció contínua de noves tecnologies i sistemes justifica una transformació en el paradigma de gestió dels serveis de salut.

En aquest escenari, cal una formació de directius dels serveis de salut que proporcioni a l’alumnat els coneixements necessaris per dissenyar i desenvolupar estratègies organitzatives en diferents nivells, derivada del coneixement profund de les característiques específiques de la gestió sanitària i de les persones, amb una mirada atenta als canvis que hem patit en les darreres èpoques, i a les transformacions que esdevindran en els propers anys.

L'objectiu general d'aquest màster és aconseguir que els alumnes assoleixin habilitats i competències que els permetin dirigir persones que treballen en organitzacions sanitàries.

Adreçat a

Aquesta formació està adreçada a professionals del sector sanitari, tant públic com privat, interessats a ampliar o consolidar la seva formació en gestió. Llicenciats, diplomats i graduats en ciències de la salut i titulacions relacionades, que estiguin desenvolupant la seva tasca en l'àmbit de la gestió de serveis de salut o que desitgin especialitzar-se en aquest tema.

Estructura

Aquest màster està format pels cursos d'Expert i Especialista Universitari que detallem tot seguit, es poden cursar cadascun d'ells aïlladament o fer-los tots per tal d'obtenir el títol de màster.

«Especialista Universitari en Lideratge de Serveis de Salut. Títol propi de la UIB (40 ECTS)».
«Expert Universitari en Gestió de Serveis de salut. Títol propi de la UIB (20 ECTS)».

Preinscripció

Cal fer una preinscripció des d'aquest enllaç

Objectius de Desenvolupament Sostenible:

Ciències i Ciències de la Salut, Curs, Estudi propi, Màster, Semipresencial