2021-2022 Curs Oficial de Formació Pedagògica i Didàctica Equivalent (60 ECTS)

Hi ha una edició més recent d'aquest curs. Podeu accedir-hi fent click aquí.

El Certificat Oficial de Formació Pedagògica i Didàctica Equivalent és un títol amb validesa a tot el territori nacional que habilita per impartir docència en titulacions de Formació Professional a aquelles persones que no poden accedir en els estudis de Màster Universitari de Professorat.

Es tracta d'un curs de 60 ECTS que s'impartirà a distancia a excepció de les pràctiques se realitzaran de forma presencial a centres de les Illes Balears

L'ordre EDU/2645/2011 (BOE 240 de 5 d'octubre de 2011) estableix la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica, exigida per aquelles persones que, amb una titulació equivalent de grau superior a efectes de docència als ensenyaments de formació professional, volen exercir dita docència però no disposen de la titulació necessària per a accedir als estudis de Màster Universitari de Formació de Professorat.

D'acord amb l'ordre ECD/1058/2013 (BOE 140 de 12 de juny de 2013): "Tindrà reconegut el requisit de la formació pedagògica i didàctica qui acrediti que, amb anterioritat a l'1 de setembre de 2014, ha impartit docència durant dos cursos acadèmics complets o dos cicles d'ensenyaments esportius complets o, en el seu defecte, dotze mesos en períodes continus o discontinus, en centres públics o privats d'ensenyament reglat degudament autoritzats, als nivells i ensenyaments corresponents".

Més informació en la documentació adjunta.

Adreçat a

A aquelles persones amb una titulació de grau superior que vulguin exercir com a professors en els ensenyaments de Formació Professional.

Per poder donar classes a Formació Professional és necessari estar en possessió d'un grau superior declarat equivalent a efectes de docència. Les titulacions declarades equivalents a efectes de docència són les del cos de professors tècnics de formació professional (especialitats: cuina i pastisseria, estètica, fabricació i instal·lació de fusteria i mobles, manteniment de vehicles, mecanització i manteniment de màquines, patronatge i confecció, perruqueria, producció en arts gràfiques, serveis de restauració, i soldadura) i les del cos de professors d'ensenyament esportius.

Únicament podran accedir al COFPDE aquelles persones amb una titulació declarada equivalent a efectes de docència i que no poden accedir als estudis de Màster regulats per l'Ordre ECI / 3858 / 2007.

Llista definitiva alumnat admés

Documentació

Objectius de Desenvolupament Sostenible:

Curs, Cursos d'especialització, Educació, Educació i Psicologia, Eivissa, Formentera, Mallorca, Menorca, Semipresencial, UIBTalent