Especialista Universitari en Dret Urbanístic i Ordenació del Territori. Títol propi de la UIB (30 ECTS)

Objectius

Obejctius generals

  • Participar en equips multidisciplinaris per elaborar aquests instruments.
  • Analitzar, comprendre i aplicar instruments d'ordenació territorial i urbanística.
  • Realitzar tasques de control i verificació d'aquests instruments.

Obejctius específics

  • Trobar, interpretar i poder emprar textos legals relacionats amb l'urbanisme.
  • Elaborar projectes de distribució de beneficis i càrregues.
  • Analitzar i aplicar els diferents instruments d'execució urbanística.
  • Gestionar expedients de disciplina urbanística.
  • Trobar, interpretar i poder emprar documents jurisprudencials relacionats amb l’urbanisme.

Avaluació

L'assistència a classe és obligatòria. Per obtenir el títol, serà necessari haver assistit almenys al 80 per cent de les classes del curs. Els alumnes hauran de presentar un treball final d'investigació almenys de 50 folis.

Quines sortides professinals tendré?

Qualsevol activitat professional relacionada amb el dret urbanístic aplicat a les Illes Balears.

Curs, Dret, Educació, Eivissa, Enginyeria i Arquitectura, Especialista Universitari, Estudi propi, Mallorca, Menorca, Presencial, UIBTalent