Especialista Universitari en Direcció de Projectes (Project Management). Títol propi de la UIB (30 ECTS). 2019-20

Horari

Els dimecres i els divendres de 18 a 21 hores i un dissabte al mes de 9.30 a 13.30 hores.

Avaluació

Per poder aprovar el curs i obtenir el títol serà necessària una assistència del 85% de les hores lectives del curs.

La qualificació final del curs s'obtindrà a partir de la valoració obtinguda de la realització d'una memòria del treball de fi d'estudis, la defensa del projecte davant un tribunal i la participació durant les classes.

Objectius

Els objectius principals del curs són proporcionar una formació específica i exhaustiva en el camp de la direcció de projectes, millorar les capacitats i les habilitats dels professionals als
quals s'adreça, ampliar l'horitzó professional dels assistents perquè els permeti integrar-se en nous projectes i obtenir un reconeixement professional a través de determinades titulacions i acreditacions.

Ciències i Ciències de la Salut, Curs, Dret, Educació i Psicologia, Enginyeria i Arquitectura, Especialista Universitari, Estudi propi, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Humanitats, Presencial