2019-2020 Curs Oficial de Formació Pedagògica i Didàctica Equivalent (60 ECTS)

Hi ha una edició més recent d'aquest curs. Podeu accedir-hi fent click aquí.

L'ordre EDU/2645/2011 (BOE 240 de 5 d'octubre de 2011) estableix la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica, exigida per aquelles persones que, amb una titulació equivalent a efectes de docència als ensenyaments de formació professional, volen exercir dita docència però no disposen de la titulació necessària per a accedir als estudis de Màster Universitari de Formació de Professorat.

D'acord amb l'ordre ECD/1058/2013 (BOE 140 de 12 de juny de 2013): "Tindrà reconegut el requisit de la formació pedagògica i didàctica qui acrediti que, amb anterioritat a l'1 de setembre de 2014, ha impartit docència durant dos cursos acadèmics complets o dos cicles d'ensenyaments esportius complets o, en el seu defecte, dotze mesos en períodes continus o discontinus, en centres públics o privats d'ensenyament reglat degudament autoritzats, als nivells i ensenyaments corresponents".

Més informació en la documentació adjunta.

Adreçat a

Únicament podran accedir al COFPDE aquelles persones amb una titulació declarada equivalent a efectes de docència i que no poden accedir als estudis de Màster regulats per l'Ordre ECI / 3858 / 2007.

Procés de pre - inscripció

Per formalitzar la preinscripció és necessari complimentar el formular de sol·licitud i adjuntar la documentació enumerada en dit document.

Període de pre-inscripció:

13 maig - 12 de juny:pre-inscripcions.

13 - 14 juny: revisió documentació presentada.

17 de juny: publicació llista provisional de persones inscrites.

17 fins 19 de juny: període d'esmenes.

25 de juny: publicació llista definitiva de persones admeses.

26 de juny al 3 de juliol: Formalització de la matrícula i pagament del primer termini.

Documentació

Centres educatius, Curs, Cursos d'especialització, Educació, Educació i Psicologia, Eivissa, Estudi propi, Formentera, Mallorca, Menorca, Semipresencial