Convocatòries d'interès

Convocatòria d'ajuda per a l'assistència a esdeveniments de Brokerage

La Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB), dins el programa d'activitats per a la transferència de resultats d'investigació de la UIB gestionats per la FUEIB,  publica la convocatòria d'ajudes per a assistència a esdeveniments de Brokerage.

L'objectiu és finançar parcialment despeses de viatges per tal que el PDI de la UIB interessat pugui assistir a esdeveniments de Brokerage organitzats en el marc de l’Enterprise Europe Network (EEN) en el període de l'1 de gener fins al 15 de desembre de 2019.

Les persones interessades hauran de presentar la documentació sol·licitada al correu electrònic otri@fueib.org.

El termini de recepció de candidatures romandrà obert des del 10 de desembre de 2018 fins al 15 de novembre de 2019.

Nom de l'arxiu Mida
Bases convocatòria
Sol·licitud

sdsd

Convocatòria d'ajuda al PDI per a activitats d'emprenedoria

La present convocatòria es realitza en el marc del programa de actuacions de transferència i foment de la emprenedoria en la UIB gestionada per la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears.

Podeu resoldre els vostres dubtes o fer consultes al telèfon 971 25 96 59.  

L'objectiu de l'ajut és la promoció de la dedicació a activitats d'emprenedoria del PDI (d'acord amb l’estipulat a l’article 18 de la LCTI) responsable d’un resultat de la recerca que es vulgui transferir, ja sigui a través de la creació d’una empresa de base tecnològica o a la consolidació d’una ja creada. Aquest PDI rebrà suport en les seves tasques de docència per part de professorat temporal en funció de les seves necessitats.

PDI de la UIB, d'acord amb l'estipulat a l’article 13 de la LCTI, que hagi participat en la generació d’un resultat d'investigació amb potencial de transferència per a ser explotat a través d'una spin-off i que vulgui dedicar-se a la posada en marxa d’un projecte empresarial per a l'explotació de l'esmentat resultat o a la consolidació d'una spin-off existent creada per a explotar-lo.

El resultat de recerca en el qual es basi el projecte empresarial ha de complir el següent: (a) que la titularitat del mateix sigui de la UIB, (b) ha d'estar degudament protegit i (c) ha de tenir potencial de ser explotat a través d'una spin-off.

En el cas d'empreses spin-off ja constituïdes, ha de complir amb la normativa d'EBT de la UIB.

S'ha de presentar la següent documentació:

  • Document de sol·licitud emplenat.
  • Vist-i-plau de la direcció del Departament al qual pertany el/la sol·licitant on s'especifiqui l’activitat docent que tingui assignada.
  • Per als projectes empresarials: pla d'empresa abreujat que inclogui: necessitat o problema existent, solució oferta a través de la tecnologia/coneixement generat, client/ mercat, competència, model de negoci, avantatge competitiu, innovació, equip, futurs desenvolupaments, pla d’implementació, necessitats de finançament i possibles fonts. (màxim 10 pàgines). Per a empreses ja constituïdes: pla d'empresa actualitzat a tres anys vista.
  • Pla d'implicació del promotor en les tasques de creació/consolidació de l'empresa que justifiqui la seva participació i les fites corresponents.

Les sol·licituds es poden presentar en qualsevol moment. La presentació es formalitzarà mitjançant l’enviament de la documentació i sol·licitud signada al següent correu electrònic otri@fueib.org.

La quantia de l'ajuda per projecte s'establirà en funció de la disponibilitat pressupostària de la FUEIB i les necessitats del projecte per cobrir la contractació temporal de personal docent.

Els criteris d'avaluació pels projectes presentats seran:

a) Grau de maduresa i possibilitats d'èxit del projecte d'emprenedoria.
b) Grau d'innovació i qualitat del pla d'empresa.
c) Grau de rellevància per contribuir a la resolució de problemes econòmics i socials.

La Comissió formada pel Vicerector d'Innovació i Relacions Institucionals, la Vicerectora de Professorat i Seus Universitàries i el Director de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears avaluarà les sol·licituds presentades i resoldrà en un termini de un mes des de la data de presentació.

El termini d'execució de les activitats objecte de l'ajuda serà en funció de les necessitats del projecte i no superarà el període d'un any.

Es presentarà un informe sobre les activitats realitzades i el grau de consecució de les fites.

Sempre en funció de les sol·licituds presentades, al final del període d'execució com a mínim s'hauria d'haver constituït una spin-off d'acord amb la normativa vigent a la UIB o en el cas d'empreses ja constituïdes, s'hauria haver aconseguit almenys una fita proposada, com per exemple, l’explotació d'un nou producte o servei, l’augment significatiu de les vendes en comparació amb el període anterior, la inversió aconseguida en forma d'ampliació de capital/préstec participatiu/ajuda o altres.

L'informe s'haurà de presentar en el termini d'un mes a partir de la data de finalització de les activitats segons la sol·licitud.

L'adjudicació d'un ajut, tant si se n’ha abonat l’import com si no, podrà ser revocada en cas que es descobreixi que en la sol·licitud es van ocultar o falsejar dades.