Fundació Aldaba - Servei residencial bàsic per a Menors

  • Hace 8 días
  • Islas Baleares, ESPAÑA
  • 11914

Número de plazas

4

Horario

TORNS HORABAIXA I CAPS DE SETMANA

Tipo de contrato

Indefinido tiempo completo

Salario

21.000 €-27.000 €

Área funcional

Otros

Descripción del lugar

Ha de desenvolupar les funcions següents:

• Educar i tenir cura de les persones menors d'edat acollides, d'acord amb el projecte general del servei d'acolliment residencial.
• Exercir la tasca socioeducativa bàsica, que inclou l'atenció directa, la cura, el tractament,
l'orientació i l'acompanyament de les persones menors d'edat.
• Elaborar, implementar i avaluar els instruments i registres per a l'acció socioeducativa de
cada persona menor d'edat projecte educatiu individual o projecte vital del Jove(P.E.I/P.V.J), informes de seguiment, etc.].
• Fer el seguiment sanitari, formatiu, escolar i de el procés d'inserció sociolaboral de la
persona menor d'edat.
• Complir i facilitar el compliment de les normes de convivència en el servei d'acolliment
residencial.

L’ educador/a- tutor/a:

• és la figura de referència del/de la menor
• l’educador/a- tutor/a coordina i porta un seguiment de tot el seu procés socioeducatiu durant la seva estada a la Llar
• entre les seves funcions i responsabilitats, com a referència adulta, estan aconseguir un clima de respecte i convivència correctes a la Llar , realitzant el control necessari per a això
• és l’encarregat de reforçar, donar suport i donar suport al menor en el canvi de situació personal
• s'encarrega de realitzar un seguiment puntual dels nins i els seus respectius recursos formatius
• realitza el Projecte Educatiu Individualitzat o Projecte Vital del Jove juntament amb Equip Tècnic, amb la supervisió de la Direcció; proposa i supervisa els objectius plantejats amb el menor en el seu P .E.I., P.V.J; …
• realitza seguiment de qualsevol aspecte del procés del menor i anota els més rellevants
• realitza els informes d'alta, seguiment i baixa del menor així com aquells que siguin necessaris per a informar del procés del menor, incidències…

Observaciones

Ha de tenir la titulació universitària en educació social o bé l'habilitació del col·legi professional
corresponent.

Estudios obligatorios

  • Educación Social

Requisitos obligatorios

  • Cotxe propi
  • Carnet de conduir