Examen lliure de Català del nivell C1 (març 2023)

Certificat

El certificat que rebran els examinands que superin la prova lliure de català del nivell C1 serà expedit pel Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears. El document estarà signat digitalment i s'enviarà per correu electrònic.

Els certificats de nivell assolit de llengua catalana que emet el Servei Lingüístic de la UIB, des del nivell A2 fins al C2, estan reconeguts oficialment, segons l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats, de 21 de febrer de 2013, per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut (BOIB núm. 34, de 12 de març de 2013).

Més informació a:<http://www.caib.es/eboibfront/ca/2013/8098/511414/ordre-del-conseller-d-educacio-cultura-i-universitats>.

Instruccions: Com heu de demanar el certificat del nivell de català assolit Curs, Presential, UIBTalent