Convocatòria de Projectes Prova de Concepte de l'Agència Estatal d'Investigació

Convocatòria tancada

L'objectiu de la convocatòria és el finançament d'actuacions que accelerin la transferència de coneixements i resultats generats en projectes de recerca. Aquestes actuacions han d'estar orientades a impulsar les primeres etapes del desenvolupament precompetitiu: protecció del coneixement generat, anàlisis de viabilitat tècnica, comercial o social, obtenció de prototips tecnològics, demostracions a escala pilot, proves amb usuaris finals, definició del model de negoci i inclús les primeres etapes de la creació d'una empresa.

Requisits de participació

 • Es podran presentar IPs de Projectes d'R+D de Generació de Coneixement (PGC) i Projectes d'R+D+I «Retos investigación» (RTI), finançats a les convocatòries de 2018 i 2019.
 • El projecte ha de ser presentat per al menys un dels IP que ho varen esser al projecte anterior.
 • Només es podrà sol·licitar 1 Projecte de Prova de Concepte (PDC) per projecte d'R+D+I aprovat.
 • Serà important que els investigadors comptin amb experiència en activitats de protecció, transferència i explotació de resultats d'investigació.
 • L'IP d'una sol·licitud no pot figurar ni com a IP ni com a personal de l'equip d'investigació de cap altra sol·licitud d'aquesta convocatòria.

Requisits dels projectes Prova de Concepte

 • Els projectes de prova de concepte tindran com a objectiu valoritzar els coneixements i resultats dels projectes de recerca finançats en les convocatòries definides al punt anterior.
 • S'admetran sol·licituds en diferents estats de maduració. S'haurà d'informar sobre les etapes que es volen desenvolupar i els TRLs prevists.
 • Les propostes han de descriure el resultat o coneixement a madurar, el problema o necessitat a la que es pretén contribuir, el potencial innovador com a producte/bé/serveis/aplicacions, així com també l'impacte econòmic i social.
 • S'ha de proposar un pla d'implementació que descrigui les activitats de valorització i transferència, així com actuacions orientades a reduir l'incertesa sobre la seva viabilitat tècnica, comercial o social.
 • La titularitat del resultat objecte de la PDC no podrà ser compartida amb una empresa ni pot estar llicenciat o transferit, excepte si es tracta de nous desenvolupaments amb aplicacions diferents a les llicenciades.
 • El termini màxim d'execució dels projectes serà de 2 anys.
 • El finançament màxim per a cada projecte serà de 150.000€.
Consulteu tota la informació d'aquesta convocatòria aquí