Sexenni de transferència

Convocatòria tancada

Aspectes generals de l'avaluació dels mèrits de transferència

 • Es tracta d'un projecte d'avaluació de l'activitat de transferència del coneixement i innovació per al professorat universitari i investigador, aplicable a totes les àrees del coneixement.
 • Només s’avaluarà 1 únic tram de 6 anys.
 • És un tram complementari al tram de recerca. No és necessari esperar a sol·licitar un tram d’investigació per sol·licitar el tram de transferència.
 • No hi ha penalitzacions de 3 anys com en el cas del sexenni de recerca. Els investigadors que no obtinguin una avaluació positiva en el període presentat poden sol·licitar l’avaluació del mateix tram a la següent convocatòria.
 • S’han de presentar al menys 5 aportacions, o bé un nombre inferior sempre i quan els treballs siguin considerats d’extraordinària qualitat i hagin tingut una alta repercussió.
 • Només es consideraran transferències a agents socials i econòmics.

Per a l'avaluació del tram de transferència es poden aportar mèrits d'anys posteriors a la data del darrer sexenni d'investigació reconegut, ja que són sexennis independents.  Per exemple, si el darrer sexenni d'investigació ha finalitzat l'any 2014, es poden aportar mèrits a avaluar al sexenni de transferència corresponent al 2017,  (correu electrònic d'ANECA).

Ampliació del termini per a l'avaluació dels sexennis de transferència

IMPORTANT! S'amplia el termini màxim de resolució i notificació dels sexennis de transferència del coneixement en 6 mesos addicionals (març 2020). D'acord amb la resolució adjunta, les primeres avaluacions es preveuen notificar durant el mes de desembre de 2019 i la resta d'avaluacions seran notificades abans de la finalització del nou termini (març de 2020).

Pròxima convocatòria 2019. Es preveu realitzar una vegada finalitzada l'avaluació de la convocatòria pilot i de forma independent a la convocatòria anual de sexennis de recerca, prevista al mes de desembre de 2019.

RESOLUCIÓ de 8 d'octubre de 2019

Mèrits avaluables

Amb caràcter orientatiu, es considera que per obtenir una avaluació positiva s'haurà de presentar mèrits o aportacions de qualitat contrastada en al menys 2 dels 4 blocs següents.

Inclou activitats i projectes que fomentin la FORMACIÓ d'investigadors i la cultura emprenedora a través de la creació d'start-up o spin-off.

Es tindrà en compte el tipus d'activitat, el grau de participació del sol·licitant, indicis de qualitat, entitats col·laboradores o finançadores, nombre de persones beneficiaries, resultats de l'activitat i vinculació amb l’avanç cientificotecnològic.

L'acreditació de l'aportació es farà mitjançant justificants dels projectes.

Aportacions a considerar:

 • Nº de persones contractades en projectes i contractes d’R+D+I durant el període avaluat.
 • Tesis industrials i/o empresarials dirigides.
 • Persones formades en cultura emprenedora: nº de persones en start-up i spin-off creades dins del període avaluat.

Inclou la pertinença a comitès d'alta rellevància, períodes d'excedència, serveis especials, comissió de serveis i contractes temporals en entitats externes emmarcats en la LCTI, així com els resultats obtinguts.

Es tindrà en compte la durada, el tipus de contracte i el prestigi de l'entitat contractant.

Com acreditar l'aportació?

 • S'aportarà carta de l'entitat indicant l'activitat realitzada i els indicis de qualitat del coneixement transferit.
 • La persona sol·licitant ha d'indicar de manera breu la vinculació de l'activitat amb l'avenç científic-tecnològic.

Aportacions a considerar:

 • Activitat realitzada pel professor universitari amb plaça assistencial d'especialista en règim de vinculació a institucions sanitàries concertades.
 • Períodes d'excedència / comissió serveis / serveis especials en el període avaluat i pertinença a comitès d'alta rellevància en l'àmbit.
 • Contractes temporals en entitats externes (articles 18 i 19 de la Llei 14/2011 de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació).
 • Pertinença a comitès. Criteris de qualitat i impacte: institució i àmbit (internacional, nacional, local, ...), durada, tipus de qüestions que es van realitzar durant el període, etc.

Inclou activitats de transferència que pel seu impacte generen més riquesa i tenen capacitat impulsora en el territori o en el si de la comunitat a la qual van dirigits.

Aportacions a considerar:

 • Facturació anual per royalties de patents, models d'utilitat, registres de programari, varietats vegetals i qualsevol altre coneixement registrat en explotació. En algunes àrees, la rellevància de les aportacions podrà venir determinada per la rellevància i l'impacte social que té aquesta transferència.
 • Participació en contractes i projectes de recerca amb empreses i altres institucions (contractes article 83). Es tindrà en compte: tipus de participació del sol·licitant, durada, indicis de qualitat de la transferència realitzada, resultats del projecte, impacte econòmic del mateix, finançament mitjançant convocatòries competitives, prestigi de l'òrgan convocant, tipus de participació del sol·licitant.
 • Soci d'empreses spin-offs actives: iniciativa empresarial del sol·licitant (creació, funcionament i facturació de l'empresa). També és important indicar si el pla de negoci es basa en nous productes o processos, o són serveis.
 • Nombre de patents (i altre coneixement enregistrat) en titularitat o cotitularitat. Es valoraran les patents i altres figures de protecció en explotació (demostrada mitjançant acord de llicència) i patents concedides per l'OEPM amb examen previ. Es tindrà en compte l'extensió internacional de la protecció de la patent (nacional, europea, internacional). De forma secundària es valoraran les patents i altres figures de protecció sol·licitades en el període, encara que no estiguin en explotació.

Inclou activitats que beneficien a la societat civil i els seus grups d'interès, valorant els aspectes relacionats amb la projecció externa i la consolidació de la imatge pública universitària.

Aportacions a considerar:

 • Participació en convenis i/o contractes per a activitats amb especial valor social (amb entitats sense ànim de lucre o administracions públiques). Es tindrà en compte: tipus de participació del sol·licitant, durada, indicis de qualitat de la transferència realitzada, resultats del projecte, impacte social del mateix.
 • Publicacions de difusió (llibres, capítols de llibres o articles), activitats de difusió de la investigació en mitjans de comunicació audiovisual, difusió professional (informes per a agents socials, protocols, guies clíniques, codis de pràctica, productes creatius o culturals, traduccions, participació en l'elaboració de lleis i reglaments).