Màster en Ensenyament d'Espanyol com a Llengua Estrangera. Títol propi de la UIB (60 ECTS)

Estructura i programa

El Màster s'estructura en dos Blocs de 27 ECTS cadascun més un Pràcticum de 6 ECTS. Pel seu disseny, el Màster permet cursar, separadament i indistintament, cadascun dels dos blocs i obtenir en cada cas el títol d'Expert Universitari corresponent. El Pràcticum únicament pot ser cursat una vegada que s'hagin superats els Blocs I i II. La superació d'aquestes tres parts permetrà obtenir el títol de màster.

Màster en Ensenyament d'Espanyol com a Llengua Estrangera. Títol propi de la UIB (60 ECTS)
Expert Universitari en Competència Lingüística a ELE. Títol propi de la UIB (27 ECTS) Expert Universitari en Avaluació i Tecnologia Educativa Aplicada a ELE. Títol propi de la UIB (27 ECTS) Pràcticum (6 ECTS)
Mòdul 1 Mòdul 6
Mòdul 2 Mòdul 7
Mòdul 3 Mòdul 8
Mòdul 4 Mòdul 9
Mòdul 5 Mòdul 10

Expert Universitari en Competència Lingüística a ELE. Títol propi de la UIB (27 ECTS)

  • Mòdul 1. Metodologies en l'ensenyament de llengües estrangeres. El MECR i el PCIC (3 ECTS)
  • Mòdul 2. L'ensenyament de la competència gramatical (6 ECTS)
  • Mòdul 3. L'ensenyament de la competència lèxic-semàntica (6 ECTS)
  • Mòdul 4. L'ensenyament de la competència fonètic-fonològica (6 ECTS)
  • Mòdul 5. L'ensenyament de la competència sociocultural (6 ECTS)

Expert Universitari en Avaluació i Tecnologia Educativa Aplicada a ELE. Títol propi de la UIB (27 ECTS)

  • Mòdul 6. L'avaluació en ELE. DELE, SIELE, LanguageCertUSALesPro (5 ECTS)
  • Mòdul 7. Pautes didàctiques i pedagògiques en l'ensenyament d'ELE (5 ECTS)
  • Mòdul 8. Les destreses comunicatives a l'aula en ELE (5 ECTS)
  • Mòdul 9. La competència digital a l'aula d'ELE. Materials educatius i recursos digitals (6 ECTS)
  • Mòdul 10. L'ensenyament d'espanyol a alumnes de nacionalitats diferents entre elles sinohablantes/orientals/àrabs entre altres (6 ECTS)

Pràcticum (6 ECTS)

Curs, Educació, Estudi propi, Humanitats, Màster, Semipresencial, UIBTalent
Matrícula oberta