Màster en Contractació Turística. Títol propi de la UIB (60 ECTS)

Horari

Dimecres, dijous i divendres de 17.30 a 20.30 hores. És obligatori assistir en el 70% de les sessions amb presencialitat virtual. 

Objectius

Adquirir una visió integral del fenomen turístic i entendre les relacions entre els diferents subsistemes i disciplines que l'integren.

Aprendre a recopilar, processar, analitzar i interpretar la informació i a fer front a qüestions turístiques a través del desplegament d'habilitats, inclosa la de l’ús apropiat de tecnologies d’informació i comunicació.

Ser capaç de gestionar adequadament un establiment turístic en qualsevol etapa del procés.

Avaluació

El sistema d'avaluació es basarà en l'exposició final d’un treball que es defensarà oralment davant un tribunal.

L’assistència és obligatòria, i s’exigeix una assistència mínima del 70 per cent per obtenir el títol de Màster amb presencialitat virtual

Itinerari

Es poden cursar els:

  • "Expert Universitari en Activitat Turística. Títol propi de la UIB (17,5 ECTS)" Inclou el mòdul 4, 5 i 6, a més d'un projecte final.
  • “Expert Universitari en Operadors Turístics. Títol propi de la UIB (18 ECTS)” Inclou el mòdul 2, 3 i 8, a més d'un projecte final.

Quines sortides professinals tendré?

  • En empreses d'allotjament, com a director o subdirector d'hotel, director o coordinador de departament en la realització de reserves, recepció i gestió de conflictes.
  • En agències de viatge, agències en línia o operadors turístics, en la comercialització de productes, gestió i creació de nous productes.
  • En companyies de transport, companyies aèries, empreses de creuers, de lloguer de cotxes, comercialitzant productes i gestionant conflictes.
  • En administracions i organismes públics: Conselleria de Turisme, ajuntaments i altres entitats dedicades a la promoció del turisme, protecció al consumidor, competència.

Modalitat

El curs es durà a terme amb presencialitat virtual. Per a poder superar el curs s'hauran d'assistir al 70% del total de les sessions de presencialitat virtual.

Les sessions es realitzaran a través de l'aula digital del curs, i es registraran. Per a poder superar la formació l'alumnat haurà de seguir almenys el 70% de la totalitat de les sessions amb presencialitat virtual.

A distància, Contractació, Curs, Dret, Educació, Estudi propi, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Màster, Semipresencial, UIBTalent