Especialista Universitari en Atenció Primerenca: Detecció, Diagnòstic i Tractament en l’Infant de 0 a 6 anys. Títol propi de la UIB (30 ECTS) 2021-22

Quines competències adquiriràs?

Competències bàsiques
1. Conèixer i desenvolupar l'adequada empatia per treballar amb infants amb problemes de desenvolupament i la seva família.
2. Donar resposta a la demanda d'atenció que presenten els nins amb trastorns del desenvolupament o amb risc de patir-ne, desenvolupant una actitud competent i compromesa.

Competències específiques
1. Dissenyar espais d’intervenció interdisciplinar en l’àmbit de l’atenció primerenca.
2. Dominar les distintes tècniques i instruments de valoració en els diferents àmbits d’actuació: escoles, centres d’atenció primerenca, unitats hospitalàries i/o de neonatologia, centres de detecció d’alt risc sociofamiliar, etc.

Competències transversals
1. Estar preparat per treballar interdisciplinàriament per abordar el desenvolupament integral de l’infant, sempre des de la perspectiva pròpia de cada especialitat.

Horari

Les classes seran els divendres horabaixa i ocasionalment els dissabtes al matí.

L'horari previst és el següent:

  • Els mòduls es faran els divendres de 16 a 20h i eventualment els dissabtes de 9.30h a 13'30h.
  • Els tallers i l'avaluació-reflexió es faran els divendres de 16 a 21h i els dissabtes, de 9h a 14h.

Avaluació

Per poder aprovar el curs i obtenir el títol cal assistir al 80 per cent de les sessions presencials.

A més, cal elaborar una carpeta d'aprenentatge com a treball de fi de curs i realitzar les pràctiques proposades amb la memòria corresponent.

Idioma

Els idiomes vehiculars del curs seran castellà i català.

Centres educatius, Curs, Educació, Educació i Psicologia, Especialista Universitari, Estudi propi, Infància, Presencial, UIBTalent