Expert Universitari en Resolució de Conflictes Civils i Mercantils mitjançant la Mediació. Títol propi de la UIB (15 ECTS)

Horari

El curs es durà a terme del 7 de gener fins al 9 de maig de 2020.

L'horari de les sessions presencials serà divendres de 16 a 21h i dissabtes de 9 a 14h. Les sessions presencials estan especificades en el calendari del curs.

Objectius

Objectius generals:

1. Saber comprendre i analitzar el conflicte.

2. Saber conèixer i utilitzar la mediació com a mètode de resolució de conflictes.

3. Saber connectar la teoria i la pràctica de mediació.

Objectius específics:

1. Conèixer les teories de la mediació i ser capaç de adaptar-les en funció de la especificitat dels casos i de les situacions.

2. Conèixer i tenir habilitat en la utilització de las tècniques de mediació.

3. Ser capaç d'utilitzar les tècniques de mediació en els àmbits propis del dret civil i del dret mercantil.

Avaluació

S'avaluaran els coneixements teòrics mitjançant la resolució de proves tipus test i casos pràctics. A més, les activitats pràctiques de mediació també seran qualificades. És obligatòria la participació en les classes pràctiques de mediació que se realitzen.

Idioma

Essent un curs semipresencial es realitzarà en castellà.

Quines sortides professinals tindré?

Els alumnes que obtinguin la titulació podran actuar com a mediadors i accedir al Registre de Mediadors depenent del Ministeri de Justícia, que té caràcter voluntari pels mediadors, però que resulta necessari per aquells que puguin accedir a la condició de mediador concursal, d'acord amb el previst en els articles 11 i 15 del RD 980/2013, de desembre.

Modalitat

Cal que l'alumne assisteixi com a mínim al 80% de les hores presencials del curs i, a més, realitzi des de l'aula virtual les activitats que es proposin.

Curs, Dret, Estudi propi, Expert Universitari, Mallorca, Semipresencial