Màster en Medicina Estètica. Títol propi de la UIB (62 ECTS). Any acadèmic 2018-19

Objectius

El nostre objectiu és oferir la formació universitària de postgrau de Medicina Estètica, amb tota l'extensió corresponent a un màster propi de 62 crèdits europeus, per a la prevenció i el tractament dels inesteticismes corporals i l'aplicació de tècniques per a la millora i promoció de l'estètica, el benestar i la salut. Es dedica particular atenció als aspectes bàsics relacionats amb els nous coneixements de la nutrició i el metabolisme, així com les noves tecnologies en la perspectiva dels futurs desenvolupaments de la Medicina Estètica i la Medicina Estètica personalitzada de base genòmica.

S'aporten les eines suficients per al posterior desenvolupament de perícies, tècniques i especialitats concretes amb l'ajuda dels estrets contactes entre professionals que es consoliden en cursar el Màster, i del propi coneixement de tota l'extensió del camp cobert per la Medicina Estètica
 

Metodologia:

Atenció prioritària a les classes i activitats presencials

  • Classes magistrals
  • Conferències
  • Seminaris

Classes i docència no presencial

Una part del coneixement és impartit en forma de material didàctic en suport electrònic, si escau, a través d'Internet i en el format clàssic imprès.

Tesi de fi de màster

L'alumne prepararà la tesi o Treball de Fi de Màster d'acord amb les seves preferències i pel seu compte, amb l'orientació o assessorament d'un tutor. Aquest treball pot consistir en l'anàlisi d'una tècnica seleccionada, la revisió bibliogràfica d'un tema, el plantejament i/o desenvolupament d'una investigació, l'anàlisi de casos pràctics, etc.

 

Idioma:

L'idioma vehicular del curs serà el castellà, encara que puntualment pot haver-hi alguna sessió impartida en algun altre idioma, que serà traduït simultàniament.

Ciències i Ciències de la Salut, Curs, Estudi propi, Mallorca, Màster, Presencial